ECTS Catalogue

Shaping the environment

Pedagogue: prof. dr hab. Robert Kaja

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zdolność przygotowanie projektów w formie modeli, makiet i planszy graficznej, jakość artystyczna, oryginalność, umiejętności techniczne, opisowe.

subject description
  • Cel poznawczy: znajomość zasad kompozycji i projektowania przestrzennego
  • Cel kształcący: umiejętność analizy miejsca i budowy makiet i modeli w skali
  • Cel praktyczny: przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej przy realizacjach w przestrzeni publicznej i galeryjnej.
short subject description

Rozwiązywanie zadań z zakresu: kompozycji dwu i trójwymiarowej, przygotowania makiet sytuacji przestrzennych w celu projektowania działań plastycznych w określonym miejscu.

form of classes

Realizacja projektów, budowanie modeli przestrzennych i plansz poglądowych, dyskusja.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Teoria widzenia W. Strzemiński, literatura na temat: Zasad kompozycji

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

Podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii, rysunku i kolażu.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

A2_K01 rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób

A2_K04 posiada umiejętność krytycznej samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych, oraz podjęcia krytycznej refleksji związanej z własną działalnością

A2_K01 A2_K04
skills
descriptioncode

A2_U13 umie podejmować samodzielnie decyzje pozwalające projektować i realizować transdyscyplinarne prace artystyczne

A2_U14 umie projektować i przewidzieć efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

A2_U16 kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

A2_U13 A2_U14 A2_U16
knowledge
descriptioncode

A2_W12 zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

A2_W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.3 r 40 2 Exercises 40h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14117