ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: dr Katarzyna Lewandowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

  • wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej;
  • umiejętności – przygotowanie do konsultacji, zastosowanie wiedzy, rozumienie podjętej problematyki w kontekście indywidualnych lektur i współczesnej sztuki;
  • kompetencji społecznych – konstruktywne, samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej w oparciu o samodzielną koncepcję i indywidualny wybór lektur

 

Zaliczenie - ocena

1. sem.3 - wybór tematu oraz opracowanie planu pracy dyplomowej;

2. sem. 4– przygotowanie pracy pisemnej – ok. 25 stron A4

3. prezentacje postępów pracy w trakcie konsultacji (min. 3 w każdym sem.)

4. ocena końcowa: na podstawie konsultacji (40℅) i oceny pracy pisemnej (60 ℅).

subject description

- Cel poznawczy: rozszerzone opracowanie wybranego zagadnienia

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej

- Cel praktyczny: Budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej; Ćwiczenie podstaw warsztatu; Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy badawczej, i interpretacji źródeł.

short subject description

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej jako komentarza uzupełniającego dyplom praktyczny - z uwzględnieniem indywidualnego tematu pracy studenta.

form of classes

seminarium, elementy konwersatorium, dyskusja problemowa i konsultacje indywidualne

subject area coverage

1.Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań i oczekiwań).
2. Lektury wstępne.
3. Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.
4. Analiza wyboru tematów prac dyplomowych ( np. Ciało jako przedmiot sztuki. Sztuka w społeczeństwie. Sztuka krytyczna. Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; Literackie narracje o sztuce. Granice w sztuce).
5. Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.

6. Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.

7. Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.

8. Analiza i interpretacja wybranych lektur.

9. Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                                

10. Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.

11. Prezentacje indywidualne studentów.                                

12. Analiza i interpretacja wybranych współczesnych dzieł sztuki.                                                                              

13-15. Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

evaluation form zaliczenie;
literature

Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                            

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                         

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;                                                                    

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                      

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                            

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Status roku dyplomowego

preliminary assumptions

podstawy znajomości teorii sztuki – w zakresie studiów magisterskich – rzeźba 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01
skills
descriptioncode

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U08
knowledge
descriptioncode

wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

K_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.4 (en)d 30 9 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14129