ECTS Catalogue

Media Theory

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

1. obecność na zajęciach.

2. uczestnictwo w zajęciach - rozumiane jako umiejętność formułowania odpowiedzi i pytań w obszarze poruszanych tematów i omawianych tekstów. Bieżąca znajomość przerabianego materiału.

3. przygotowanie prezentacji na wybrany temat z problematyki omawianej podczas zajęć, znajomość wybranych tekstów.

4. Zaliczenie z oceną/Egzamin ustny (2 sem.)

 

Kryteria oceniania:

 

1.Twórcze podejście do wybranego tematu, znajomość pojęć, koncepcji i postaw artystów w obszarze omawianych tekstów.

2. Umiejętność łączenia faktów i wydarzeń z zakresu sztuki mediów, historii technologii oraz wybranych zagadnień dotyczących typów kultury zaprezentowane podczas rozmowy, i zastosowanych prezentacji.

3. Umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas rozmów uzupełniających.

 

subject description

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy): Student potrafi wskazać wiodące tendencje i zagadnienia sztuk

medialnych, potrafi wymienić teoretyków, artystów oraz instytucje omawiające/zajmujące się sztuką mediów, posługuje się

pojęciami z zakresu teorii mediów. Umie określić znaczenie i rolę jaką ‘media’ pełniły w kultury i sztuki. Orientuje się w

wiodących tendencjach sztuki XX i XXIw.

 

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności): Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze kultury oraz wpływ nauki i technologii na sztukę.

 

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne): Student portafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru teorii mediów. Podejmuje dyskusję, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi krytycznych.

short subject description

Przedmiot Teoria mediów jest poświęcony zagadnieniom mediów obecnych w przestrzeni kulturowej, zwłaszcza tych, które w XX/XXI w., jak pisała M.Hopfinger w istotny sposób "wpłynęły na zmianę doświadczeń komunikacyjnych uczestników kultury". Wychodząc od pojęcia medium omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące roli i znaczenia mediów - 'starych' i nowych w kontekście zmieniających się typów kultury a wraz z nią form komunikacji społecznej. Zagadnienia omówione zostaną na podstawie wybranych przykładów z zakresu sztuk wizualnych (fotografia, film, intermedia, sztuka nowych mediów, bio-art) wspieranych tekstami teoretycznymi. Równolegle omówione zostaną najważniejsze kwestie z zakresu historii technologii i sztuki współczesnej oraz związki pomiędzy nauką i sztuką.

form of classes

Wykład z prezentacją multimedialną, uzupełniane materiałami wizualnymi, w tym, m.in.: dokumentacją projektów artystycznych, filmami autorskimi i fabularnymi, dokumentacją wystaw, omówienie wybranych tekstów z zakresu teorii mediów. Część zajęć przeznaczona będzie miała charakter konwersatoryjny.

subject area coverage

1. Zmieniające się typu kultury i aktualność mediów - werbalność-audiowizualność.

2. Fotografia, film, wideo - stare media - przegląd stanowisk teoretyków oraz koncepcji artystycznych.

3. Spektakl - performatywność i sztuki performatywne. Nowe koncepcje komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą.

4. Ciało jako medium w zmieniającej się kulturze. Przegląd teorii i projektów artystycznych

5. Sztuka w "epoce płynności": obserwowanie, używanie, błądzenie i upłynnianie. Przegląd wybranych zagadnień i strategii.

6. Interaktywność: od rzeźby do mediów elektronicznych na podstawie wybranych zagadnień.

7. Sztuka w epoce cyfrowej. Nowe sposoby komunikacji, nowe sposoby obrazowania

8. Bio-art (moist media)

9. Od mediów do postmediów - zmagania teoretycznego

10. Język nowych mediów. Między sztuką a technologią. Estetyka nowych mediów, potrzeba nowej estyki.

11. „Wspaniałość festiwali” – środowisko ‘nowych mediów’ (przegląd festiwali poświęconych sztuce i technologii

 

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty):

 

1. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku: antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 (wybór)

2. Hopfinger, Maryla, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, 2003.

3. BarthesRoland, Światło obrazu, KR Wydawnictwo, 1996

4. Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, Universitas,

5. Czartoryska Urszulia, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, pod redakcją Leszka Brogowskiego, Gdańsk 2004.

6. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

7. Kluszczyński, Ryszard, Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Rabid 2002.

  1. McLuhan Marshall Wybór tekstów, red. Eric McLuhan i Frank Zingrone, przeł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa, Zysk i S-ka, Poznań 2001 (wybór)

9. Ogonowska Agnieszka Twórcze metafory medialne. Baudrillard – McLuhan – Goffman, Universitas, Kraków 2010 (wybór).

10. Carlson Marvin, Performans, przeł E. Kubikowska, Warszawa 2007.

11. Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006 (wybór)

12. Alicja Kępińska, Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003

  1. Kluszczyński,Ryszard Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabit 2001

14. Zawojski Piotr, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Kielce 2000

15. Interaktywne media sztuki, red., A. Porczak, ASP Kraków 2009 (wybór)

16. Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, 2010

17. Bakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

1

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Nie dotyczy

preliminary assumptions

Nie dotyczy

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.2 r 30 2 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14156