ECTS Catalogue

Studio of Design Photography

Pedagogue: dr Agnieszka Babińska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, konsultacjach oraz przedstawienie w terminie do zaliczenia wszystkich zadań realizowanych w bieżącym semestrze.

Kryterium oceny ćwiczenia jest analiza zdjęć z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami

Zaliczeniom towarzyszy indywidualna rozmowa ze studentem, która ma za zadanie udokumentować jego stan świadomości artystycznej, jego samodzielności w obszarze kreacji fotograficznej i plastycznej oraz postępy w zdobywaniu fachowej wiedzy. W szczególności:

a) Znajomość rodzajów fotografii w epokach historycznych oraz wybranych zabytków z tej dziedziny;

b) Znajomość standardów technicznych fotografii cyfrowej oraz jej edycji elektronicznej na poziomie zaawansowanym;

c) Umiejętność kreacji oryginalnej formy artystycznej (środkami dostępnymi dla współczesnej fotografii).

Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego.

subject description

Program dydaktyczny przedmiotu fotografii projektowej obejmuje kilka etapów. Punktem wyjścia jest opanowanie umiejętności fotograficznego sposobu patrzenia i przekładania rzeczywistości na język obrazu. Kolejnym etapem jest nauka inscenizacji obrazu, patrząc na zagadnienie od strony techniki oraz zastosowania środków wyrazu charakterystycznych dla fotografii. Kolejny etap polega na formułowaniu komunikatu wizualnego , w ramach którego obraz fotograficzny jest rozumiany jako struktura znakowa. W dalszych etapach następuje poznanie różnych sposobów wypowiedzi i konwencji z uwzględnieniem specyfiki i odrębności fotografii.

 

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa. Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form fotograficznych, edycja graficzna na poziomie zaawansowanym.

short subject description

Przedmiot koncentruje się na zagadnieniach związanych z  fotografią projektową. Kształci umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa, posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego, charakterystycznymi dla fotografii projektowej, wykorzystywanie technologii cyfrowych do tworzenia obrazu o charakterze perswazyjnym. 

form of classes

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej. Mają postać ćwiczeń w atelier oraz krótkich wykładów objaśniających istotne czynniki kreacji i standardów technicznych dla poszczególnych zadań.

Wykłady dotyczą również stosowanego w branży sprzętu oraz technologii.

Podstawową formę zajęć stanowią indywidualne rozmowy ze studentami i korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów.

Prowadzący jest moderatorem wymiany idei, konfrontacji koncepcji oraz wiedzy warsztatowej między studentami.

Studenci samodzielnie - pod opieką prowadzącego zajęcia, realizują 1-4 ćwiczenia w każdym semestrze.

subject area coverage

Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu.

 

Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych.

 

Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy.

 

Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu.

 

Fotografia kreacyjna.

 

Fotografia inscenizowana.

 

Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli (Przygotowanie rekwizytów i planu zdjęciowego (scenografii). Przygotowanie sprzętu fotograficznego).

 

Inscenizowanie. Metafora.

 

Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń.

Projektowanie fotografii.

 

Kreacja fotografii użytkowej.

 

Określenie funkcji fotografii w konkretnym projekcie.

 

Charakterystyka produktu, analiza jego cech właściwych, realizacja planu zdjęciowego kreacji. Określenie skali produktu i odpowiednie przygotowanie studia (przestrzeń, statywy, stoły bezcieniowe, tła, akcesoria techniczne i elementy konstrukcyjne);

 

Oświetlenie produktu. Wybór rodzaju oświetlenia. Praca ze światłem ciągłym lub fleszowym. Ustawienie lamp, blend, teł rozpraszających, filtrujących i kierunkujących światło. Ustawienie światła twardego lub miękkiego. Wybór preferencji światła. Klucz wysoki lub niski. Mieszanie światła zastanego z produkcyjnym;

 

Analiza właściwości fotografowanego przedmiotu. Ostateczna kontrola światła, (temperatury barwowej, kontrastu, elementów modelujących światło). Kontrola prawidłowego naświetlenia i działania sprzętu rejestrującego;

 

Realizacja właściwej sesji fotograficznej;

 

Selekcja zdjęć pod kątem technicznym i kreacyjnym.

 

Przygotowanie fotografii do druku.

 

Przygotowanie fotografii do publikacji elektronicznej.

 

Publikacja fotografii.

evaluation form credit with grading;
literature

1. H u n t e r  F., Biver S., Fuqua P., Światło w fotografii, Łódź 2009.

 

2. C z a r t o r y s k a U., Fotografia – mowa ludzka, Gdańsk 2006.

 

3. F e i n i n g e r  A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987.

 

4. F r e e m a n  M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993.

 

5. S a r z y ń s k a – P u t o w s k a  J., Komunikacja wizualna, Kraków 2002.

6. P o n t r e m o l i  E., Nadmiar widzialnego, tlum. M. L. Kalinowski, Gdańsk 2006.

 

7. P o r ę b s k i  M., Sztuka a informacja, Kraków 1986.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich), zdany egzamin konkursowy na studia II stopnia.

preliminary assumptions

Znajomość podstaw fotografii . Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kreacją fotografii. Predyspozycje do kreatywnego formułowania wielowątkowych komunikatów wizualnych. Kreatywność i motywacja do poznawania zasad niezbędnych w indywidualnym i zespołowym projektowaniu i realizacji fotografii.

Zaliczenie programu kształcenia z zakresu fotografii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student dostrzega konieczność nieustannego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu fotografii projektowej.

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy złożonych problemów fotograficznych i projektowych.

A2_K03 A2_K04
skills
descriptioncode

Student potrafi posługiwać się narzędziami realizacji obrazu z dziedziny fotografii.

Student potrafi świadomie operować językiem fotografii projektowej.

Student posiada umiejętność analizy obrazu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o utworach fotograficznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach

Znajomość klasyfikacji współczesnych form fotografii oraz ich zastosowania.

Znajomość środowiska elektronicznego przy edycji fotografii.

A2_U12 A2_U14 A2_U15 A2_U17 A2_U18
knowledge
descriptioncode

Student zna terminologię techniki fotografii projektowej.

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą fotografii reklamowej.

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw estetycznych fotografii.

Student ma wiedzę na temat budowy obrazu i podstawowych jakości estetycznych określających przekaz wizualny.

Student ma wiedzę z zakresu budowania narracji fotograficznej, świadomego komponowania i kodowania obrazu.

A2_W08 A2_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.2 (en)d 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14166