ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na ocenę końcowosemestralną składa się aktywność na zajęciach, aktywność konsultacyjna, oraz stopień zaawansowania pracy pisemnej. Wymagane jest sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej zawierający tytuł, spis treści i bibliografię. Wstęp zawiera opis problemu badawczego, pytania i hipotezy oraz metodologię i siatkę pojęć służącą opracowaniu podejmowanych w pracy zagadnień.

 

Ocena końcoworoczna jest oceną ukończonej pracy, w stopniu umożliwiającym podanie jej do druku. Oceniana jest zarówno struktura pracy, przejrzystość wyłożenia tematu, podział materiału na części, rozdziały, podrozdziały, jak i sposób zastosowania narzędzi analityczno – badawczych, strona formalna, oraz stopień pogłębienia interpretacji wybranej tematyki pracy, trafność wyciąganych wniosków z zebranego materiału faktograficznego i teoretycznego; usytuowanie omawianych zagadnień w kontekstach społeczno-kulturowych oraz w dyskursach sztuki i kultury.

subject description

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

short subject description

Przygotowanie tekstu teoretycznej pisemnej pracy dyplomowej.

form of classes

Seminarium, konwersatorium, odpowiedzi na pytania. Indywidualne konsultacje ustne i via email na każdym etapie pisania przez studenta tekstu pracy dyplomowej.

subject area coverage

Określanie pola zainteresowań seminarzystów; omówienie wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej; formułowanie zakresów tematycznych; dobór przykładów; podstawowych lektur; precyzowanie pytań badawczych; dobieranie metodologii badawczej; omówienie planu pracy; weryfikacja stanu badań; poszerzanie literatury przedmiotu; tworzenie siatki pojęć; indywidualne omawianie zaawansowania prac; prezentacje fragmentów prac (konspekty); zajęcia warsztatowe z zakresu pisania tekstów naukowych; tworzenia bibliografii; omawianie stanu zaawansowania prac; prezentacje seminaryjne gotowych części i rozdziałów; konsultacje szczegółowych zagadnień teoretycznych.

 

Bazowy schemat pisania pracy jest udostępniany studentom podczas zajęć.

evaluation form zaliczenie;
literature

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków; Universitas 2008.

Jan Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa: PWN 1976.

Jan Białostocki, Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN 1980.

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN 1988.

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Poznań: Wydawnictwo UAM 2009.

Erwin Panofsky, "Ikonografia i ikonologia," w: Studia z historii sztuki, Warszawa: PWN 1971.

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, Kraków: WL 1986.

Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Warszawa: PIW 1972.

Podmiot/podmiotowość. Artysta-historyk-krytyk, red. Maria Poprzęcka, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki 2011.

Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Kraków: Universitas 2005.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.


Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym.(K_K01) (K_K02)
skills
descriptioncode

 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz dla analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.


Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

 

(K_K01) (K_U02)
knowledge
descriptioncode

Zna elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania. 


Ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu obszaru sztuki w kształtowaniu kultury i cywilizacji.

 

(K_W01) (K_W02)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia s.3 (en)d 30 6 Seminar 30h
Seminar [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14256