ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W semestrze zimowym zaliczenie na podstawie:
- opracowany konspektu wraz z omówieniem
- przygotowanie bibliografii  
- opracowanie pisemne wybranego zagadnienia (części) pracy teoretycznej
 
W semestrze letnim zaliczenie na podstawie:
 
- sprawozdania z poszczególnych etapów pracy w formie wystąpień i prezentacji
ukończenie pracy pisemnej (min. 60 000 znaków z.spacjami) 

 

subject description

Cel poznawczy: formułowanie i synteza problemów badawczych w kontekście zainteresowań artystycznych, analiza i interpretacja zagadnień związanych z daną dyscypliną w oparciu o metodologię nauk humanistycznych. 
Cel kształcący: student uczy się formułować i stawiać pytania badawcze, dobierać materiał badawczy i wykorzystywać literaturę, ocenia i analizuje zebrane materiały
Cel praktyczny: student poszerza wiedzę i własne umiejętności w zakresie konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Potrafi organizować i planować poszczególne etapy konstruowania wypowiedzi. Pracując w grupie ma możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji w grupie. 

short subject description

Celem seminarium jest pracowanie pracy teoretycznej na wybrany i sformułowany przez studenta temat. Wybór tematu powinien odpowiadać zakresowi problemowemu dyplomowej pracy artystycznej. Zakres podejmowanych zagadnień powinien zostać samodzielnie określony przez studentów, podobnie jak literatura. Praca teoretyczna na poziomie magisterium wymaga pogłębionych i samodzielnie sformułowanych tez, rozbudowanej konstrukcji. Tekst powinien stanowić spójną całość i wyróżniać się nowym ujęciem tematu. 
Tekst powinien liczyć nie mniej niż 60 000 znaków

 

form of classes

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, co oznacza aktywny udział studentów: dyskusje, wymianę zdań, pytania. Podczas zajęć kolejne etapy pracy nad tematem są przedstawiane przez studentów w formie prezentacji.

subject area coverage

Temat i ich zakres są ustalane indywidualnie w toku rozmów na pierwszych zajęciach. Ich zakres zg. z kompetencjami prowadzącej powinien dotyczyć: zagadnień związanych ze sztuką intermedialną, postmedialną, nowymi mediami, sztuką intermedialną lub innych dyscyplin w ich eksperymentalnych i "przedłużonych" formach, a także sztuki bio-artu i styku sztuki i nauki.
 
1. Omówienie elementów pracy teoretycznej, konstrukcji i zakresu tekstu
2. Poznanie zasad zastosowania aparatu naukowego (przypisy, bibliografia) i ćwiczenia wspomagające
3. Omówienie sposobów pracy z tekstem, zbierania literatury lub innych materiałów wspomagających
4. Wyznaczenie wstępnych zagadnień jako ćwiczenie pisemne - omówienie tekstów, korekta
5. Omawianie stanu zaawansowania pracy
6. Wystąpienia studentów omawiające postępy w pracy jako prezentacja (w semestrze przynajmniej 2 razy każdy ze studentów)
7. Korekta tekstów 
8. Zaliczenie przedmiotu

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura obejmuje książki z zakresu historii i teorii sztuki, analizy i interpretacji dzieł sztuki, metod i metodologii badań nad sztuką. Literatura jest dobierana zgodnie z realizowanym tematem. 
Poniższe pozycje są przykładowym wyborem:
 
1 U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
2 M.Bryl, Suwerenność dyscypliny, Poznań 2008  (fragmenty wg. tematów)
3 d’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008
4 Belting H., Antropologia obrazu, tł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007 
5 Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tł. A. Leśniak, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
6 Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
7 Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974
8 Leśniak A., Obraz płynny, Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010
9 Historia Sztuki po Derridzie, pod red. Ł. Kiepuszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Nie dotyczy

preliminary assumptions

Student posiada wiedzę podstawową zgodnie z zakresem zrealizowanego programu:
- z zakresu historii sztuki, w szczególności historii dyscypliny, estetyki, myśli o sztuce, krytyce artystycznej
orientuje się w aktualnych wydarzeniach artystycznych

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.4 (en)d 30 9 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14409