ECTS Catalogue

Course Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Jarosław Bauć

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.
Kryteria oceny:
- Samodzielna kreacja oparta o świadomość medium malarskiego
- Rozpoznanie obszarów kultury malarskiej
- Wiedza na temat teorii koloru oraz kompozycji i zastosowanie jej w praktyce
- Dialog ze współczesnym tłem kulturowym

Ocena celująca: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

subject description

Opis przedmiotu obwiązuje dla III, IV i V roku studiów 

• Pracownia proponuje trzy zasadnicze nurty recepcji formy malarskiej:
a. związany z ideą abstrakcji i autonomii malarskiej
b. związany z ideą awangardy i krytyki obrazu
c. związany z nurtem postmodernistycznym czyli poszerzonym i intermedialnym obrazem

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:
- uzyska umiejętność budowy konstruktu malarskiego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- posiądzie wiedzę dotyczącą zasad percepcji wizualnej i budowy obrazu
- dopasuje technologię do konkretnego problemu malarskiego
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu wizualnego/medialnego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojego dorobku

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:
- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- student potrafi wariantywnie podejść do własnych umiejętności oraz proponowanych idei artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:
- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych.
- będzie potrafił współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

short subject description

Celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej, oraz umiejętność poruszania się w obszarze świata sztuki.Osiągnięcie wskazanego celu ma nastąpić w wyniku szeroko prowadzonej pracy kształceniowej uruchamiającej obszary specjalistyczne dla wybranej dziedziny sztuki tu malarstwa, wiedza z zakresu historii malarstwa i technologii jaki i obszary humanistyki i nauk ścisłych dopełniających stan świadomość artystycznej młodych twórców.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
Seminaryjna, indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz/przegląd, wystawa
Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 8
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 22
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 1

subject area coverage


Wskazanie obszaru kultury malarskiej w obrębie którego powstanie praca doktorska. Skonceptualizowanie tematu i przyjęcie założeń formalnych dla pracy doktorskiej.

evaluation form credit with grading;
literature

Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa: Officyna 2019
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Warszawa: Wydawnictwo KR 2011
Arnheim R., Sztuki i percepcja wzrokowa. Łódź: Officyna 2015
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków: MOCAK 2012
Hansen O., Zobaczyć świat, Warszawa: Zachęta 2015 (dostępna w pracowni)
Itten J., Sztuka Barwy, Kraków: d2d.pl 2015
Procedury sztuki lat 70., Warszawa: Fundacja Profile 2016 (dostępna w pracowni)
Sontag S., Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków, Karakter 2012
 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Warsztaty teoretyczne i praktyczne, plenery.

 

entry requirements
formal requirements

Uzyskanie tytułu magistra

preliminary assumptions

Uzyskanie tytułu magistra

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Jest gotów do inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych oraz malarsko-rysunkowych innych osób.

MJ_K01

EU_2 Jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy malarsko-rysunkowej i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań artystycznych, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

MJ_K02

EU_3 Potrafi wykorzystać w różnych sytuacjach wiedzę i doświadczenie psychologiczne, wspomagające działania w przestrzeni publicznej.

MJ_K04

EU_4 Jest gotów do podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną i etosem zawodu artysty malarza.

MJ_K05

EU_5 Jest gotów do efektywnego komunikowania się oraz inicjowania działań artystycznych w przestrzeni społecznej i kulturowej.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_6 Potrafi stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze malarstwa.

MJ_U01

EU_7 Potrafi wykorzystywać swoją osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych idei, przekazania istotnych treści oraz koncepcji malarskich. 

MJ_U02

EU_8 Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi z obszaru malarstwa oraz projektować efekty własnej pracy w kontekście założeń estetycznych.

MJ_U04

EU_9 Potrafi twórczo współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych i realizowanych wspólnie projektach artystycznych, oraz przewodniczyć projektom zespołowym.

MJ_U06

EU_10 Potrafi korzystać z nabytych umiejętności warsztatowych, rozpoznaje jakość podobrazia i mediów malarskich w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych z obszaru malarstwa.

MJ_U07

EU_11 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z obszarem malarstwa ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz ze środowiskiem artystycznym.

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_12 Zna szczegółowe zasady niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z obszarem obrazowania malarskiego. 

MJ_W03

EU_13 Posiada wiedzę technologiczną i warsztatową która potrafi zastosować w praktyce oraz zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze malarstwa.

MJ_W07

EU_14 Rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami malarstwa.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.5 (en)d 8 1 Seminar 8h
Seminar [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14455