ECTS Catalogue

Artist in contemporary world

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Lectures;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

oraz

-samodzielne przygotowanie przez studenta multimedialnej prezentacji własnego dorobku artystycznego,

-samodzielne przygotowanie przez studenta własnego portfolio 

-samodzielne przygotowanie przez studenta artist statement.

-samodzielne przygotowanie przez studenta własnego CV 

Kryteria oceny:

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć oraz wybitne efekty przygotowanych prac zaliczeniowych

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć oraz więcej niż dobre rezultaty przygotowanych prac zaliczeniowych

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć oraz dobre efekty wykonanych prac zaliczeniowych

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta podczas zajęć oraz przeciętny poziom wykonanych prac zaliczeniowych

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta podczas zajęć oraz przeciętny poziom wykonanych prac zaliczeniowych

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności podczas zajęć oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac zaliczeniowych

subject description

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z profesjonalnymi, praktycznymi, marketingowymi aspektami wykonywania zawodu artysty malarza.

Student uzyskuje niezbędną wiedzę potrzebną do stworzenia własnego artist statement, artystycznego CV, przygotowania profesjonalnego portfolio, a także w praktyce doskonali umiejętności opracowania i przygotowania ww. profesjonalnych narzędzi. Zadobywa wiedzę na temat różnorodnych narzędzi i strategii marketingowych i promocyjnych, takich jak media społecznościowe, networking i inne. Uzyskuje wiedzę na temat poszukiwania i utrzymywania kontaktów profesjonalnych z galeriami i instytucjami kultury, a także na temat różnych sposobów finansowania projektów artystycznych.short subject description

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i zdobycie przez studenta umiejętności związanych z praktycznymi, marketingowymi, finansowymi aspektami wykonywania zawodu artysty malarza, takimi jak umiejętność stworzenia portfolio, ciekawego artist statement, poprawnego artystycznego CV i wielu innych. Student zdobywa wiedzę o sposobach i możliwościach finansowania projektów artystycznych, takich jak granty i stypendia, zdobywa wiedzę o konkursach artystycznych, rezydencjach etc. Przedmiot ten ma również na celu wykształcenie takich umiejętności społecznych jak np. posługiwanie się mediami społecznościowymi, stosowanie networkingu i innych strategii, które ułatwią przyszłym artystom poruszanie się w profesjonalnym środowisku artystycznym. 

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów konwersatoryjnych i wykładów problemowych a także metodą klasyczną problemową, gdzie studenci proszeni są o samodzielne rozwiązanie problemu i zebranie wiedzy dotyczącej wybranego zagadnienia.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 60

Punkty ECTS: 2

subject area coverage


Narzędzia wspomagające profesjonalny rozwój kariery artystycznej:

-networking
-portfolio
-artist statement

- wystąpienia publiczne, prezentacja własnej twórczości
-CV
-strona internetowa,

-media społecznościowe i inne narzędzia promocji sztuki,

- granty, 

- stypendia,

- rezydencje artystyczne 

evaluation form credit with grading;
literature

-Agata Bachórz, Krzysztof Stachura "Trajektorie sukcesu artystycznego.Strategie adaptacji artystów w polu kultury" isbn 978-83-64610-02-8, wyd. IKM Gdańsk, 2015

-Wojciech Niewiarowski "Artysta u progu kariery zawodowej", ISBN: 978-83-7579-651–3, wyd. GAlaktyka, 2017

lektury nieobowiązkowe, dostępne u wykładowcy

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

pozytywne zaliczenie poprzedniego semestru studiów

preliminary assumptions

podstawowa wiedza z obszaru  sztuki i kultury

learning outcomes
social competences
descriptioncode


EU_01 Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają studentowi na poruszanie się w przestrzeni profesjonalnego rynku sztuki. Student rozumie, w jaki sposób komunikować się z publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury. 

MJ_K03

EU_02  Student rozumie wagę promowania i udostępniania własnej twórczości w przestrzeni wirtualnej. Zna zagrożenia i potrafi dobrać właściwą strategię promowania własnej twórczości online.

MJ_K03

EU_03 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swojego stanu wiedzy dotyczącej programów grantowych, rezydencyjnych, stypendiów i konkursów artystycznych.

MJ_K03
skills
descriptioncode

 

EU_04 Student potrafi zaprezentować swój dorobek przed różnymi gremiami. Posiada umiejętność dostosowania języka i formy prezentacji, którymi się posługuje w zależności od grupy odbiorców. Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań. Potrafi zaprezentować swój dorobek zarówno w formie wystąpienia ustnego wspomagając się przygotowaną przez siebie prezentacją multimedialną, jak i w formie pisemnej. 

MJ_U10

EU_05 Student potrafi przygotować dokumenty takie jak portfolio, artist statement, cv. Potrafi znaleźć informacje o interesujących go konkursach, stypendiach, grantach etc. oraz potrafi przygotować i poprawnie wypełnić wymagane dokumenty aplikacyjne.

MJ_U10
knowledge
descriptioncode


EU_6 Student posiada wiedzę na temat narzędzi pomocnych w zarządzaniu i rozwijaniu kariery artystycznej. Student zna ogólne zagadnienia związane ze strategiami rozwijania kariery artystycznej, wie gdzie szukać źródeł wiedzy związanych z tym obszarem.

MJ_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.14595