ECTS Catalogue

Psychophysiology of Visual Perception

Pedagogue: dr Anna Burkiewicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykłady kierunkowe;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kolokwium pisemne

subject description

-Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących psychofizjologii percepcji człowieka w procesie spostrzegania.
-Umiejętność rozpoznawania podstawowych zjawisk wizualnych takich jak złudzenia, zniekształcenia percepcji i ich zastosowanie w sztuce i reklamie.
-Umiejętność współpracy w grupie oraz efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,

short subject description

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologii i psychologii człowieka w procesie spostrzegania, specyfiki mediów w aspekcie używanych kodów symbolicznych i psychologii odbiorcy.

form of classes

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, praca w grupie

subject area coverage

1. Wrażliwość zmysłowa, budowa i funkcjonowanie analizatora wzrokowego, miejsce i sposób powstawania wrażeń zmysłowych.
2. Neuroanatomia widzenia.
3. Organizacja procesów spostrzegania, klasyczne i współczesne teorie spostrzegania: asocjacjonizm i strukturalizm.
4. Konstruowanie przekazu wizualnego w świetle badań nad procesami uczenia się i pamięci.
5. Procesy motywacyjno-emocjonalne w przekazie wizualnym.
6. Widzenie barw, oddziaływanie barw na człowieka.
7. Złudzenia wizualne: iluzje kształtu i wielkości, złudzenia przestrzeni i wskaźniki głębi, złudzenia barwne oraz iluzje ruchu.
8. Złudzenia wieloznaczne.
9. Przykłady wykorzystania złudzeń w sztuce oraz w środkach masowego przekazu.
10. Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej.
11. Typologia bodźców artystycznych i relacji wizualnych.

evaluation form credit with grading;
literature

Arnheim R.,  Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982
Mączyńska-Frydryszek,A., Jaskólska-Klaus, M., Maruszewski, T., Psychofizjologia widzenia.
Wyd.ASP, Poznań 2002.
Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka, PWN,Warszawa 1998.
Berger J., Sposoby widzenia, Rebis, Poznań 1997
Deręgowski J., Oko i obraz, PWN, Warszawa 1990
Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003
Droscher V.B., Świat zmysłów., WP, Warszawa 1971
Gombrich E., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa 1981
Hochberg J.E., Percepcja, PWN, Warszawa 1970
Konarski S., Światło i barwa, PWN, Warszawa 1982
Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP Gdańsk 2000

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K08
skills
descriptioncode

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06
knowledge
descriptioncode

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.3 r 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6162