ECTS Catalogue

Diploma Artwork Seminar

Pedagogue: prof. Andrzej Śramkiewicz

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Metoda przeglądu wykonanych prac i wyprowadzenia  wniosków płynących z rozmów z autorem prac . Oceniany jest poziom zaawansowania formacji artystycznej – poziom i złożoność myślenia o projekcie, ocena spoistości i adekwatności  idei  objętej projektem i zastosowanej formy.

subject description

 

Cel poznawczy, kształcenia i praktyczny:  Podjęcie  tematyki i działań prowadzących do rozwoju artystycznej formacji osoby - rozumienia  przez nią znaczeń wyrazowości  twórczego istnienia i oddziaływania w społeczeństwie. Poszukiwanie i znalezienie  przesłanek będących przedmiotem  wypowiedzi artystycznej oraz zrealizowanie takiej wypowiedzi dla jej zaistnienia w przestrzeni społecznej

short subject description

Podjęcie działań dla znalezienia  przesłanek  i dla zrealizowania formy wypowiedzi artystycznej oddziałującej  w przestrzeni społecznej

form of classes

Ćwiczenia związane są z materialną realizacją  projektu, krytycznym oglądem i weryfikacją założeń, znalezienie najlepszej postaci finalnej. Podczas spotkań seminaryjnych omawiane są: wybór tematu, badanie ekspresji i przewartościowania części składowych utworu, kontekst kulturowy, wymowa ideowa i formalna całości pracy.
Następujące po sobie etapy to:
Omówienie wybieranych przez osobę wątków ideowych projektu. Praca nad rozpoznaniem problemów związanych  z projektem. Omówienie znalezionych problemów i próba znalezienia rozwiązań. Pierwsze projektowe przybliżenie zakresu, wymiaru i technik wypowiedzi. Dyskusja nad wybranymi  materialnymi przedstawieniami rozwiązań i wybór  rozwiązań najlepiej spełniających przesłanki ideowo formalne. Rozpoznanie, omówienie, ocena  i dyskusja nad powoływanymi częściami składowymi projektu. Ocena zrealizowanego stadium osiągnięcie kolejnej fazy aprobującego wyboru. Konfrontacja i krytyczna ocena dojrzałego utworu. Omówienie i wprowadzenie zabiegów doskonalących projekt. Ocena podsumowująca i wypracowanie decyzji o zakończeniu realizacji projektu.

subject area coverage

 

Zakres tematów rodzi się w przestrzeni wielo-zjawiskowości otaczającego świata i wrażliwej ludzkiej  nań reaktywności.Wybór tematu opracowania licencjackiego jest wypadkową doświadczeń  i osobistego potencjału twórczego studenta.

evaluation form credit with grading;
literature

 

Indywidualnie dobierana dla pogłębienia wiedzy o zagadnieniach problematyki podejmowanego tematu.
Autor: Ewa Kuryluk, „ Podróż do granic sztuki” Wydawnictwo Literackie, 1982
Autor: Ewa Kuryluk, „Art mon amour - szkice o sztuce”
wydawnictwo SIC, 2002
Autor:Donald Kuspit, „Koniec sztuki” Muzeum Narodowe Gdańsk, 2006
Autor: Cynthia Freeland „Czy to jest sztuka- wprowadzenie do teorii sztuki” Dom Wydawniczy Rebis, 2004

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Ukończenie  z powodzeniem edukacji V semestru studiów

preliminary assumptions

Aktywne odniesienia do obecności w kulturze i społeczeństwie. Znajomość form i środków obrazowania. Świadomość osobistego potencjału twórczego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego 

K_K01

-realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie  

K_K03

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do  konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
skills
descriptioncode

-dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

K_U07

-posiada doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej   

K_U08

-opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
knowledge
descriptioncode

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno - kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej 

K_W07

-dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 (en)d 60 12 Seminar 60h
Seminar [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6179