ECTS Catalogue

Diploma Artwork Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marek Targoński

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium zaliczenia jest stopień zaawansowania realizacji pracy dyplomowej. Całościowa ocena zależy od aktywnej współpracy nad projektem, systematyczności, stopnia analizy zaproponowanego tematu, warsztatowej jakości wykonania.

subject description

Cel poznawczy:
Bezpośrednie doświadczenia w obszarze kreacji artystycznej uświadamiają złożoność tego procesu.
Stanowiąc jednocześnie podstawę dla krytycznej oceny zjawisk kreowanych w tym obszarze.
Nadto wskazują na wagę i skuteczność komunikatów z obszaru działań artystycznych funkcjonujących w wymiarze społecznym.
Nie abstrahując od odpowiedzialnej postawy również w tej dziedzinie.
Cel kształcący:
Charakter zajęć i tematy proponowanych zadań, zapoznają studentów z procesem analizy interpretacyjnej koniecznej dla budowy określonej wypowiedzi. Proces ten realizowany w ścisłym powiązaniu z wyborem jak i przetworzeniem proponowanych materiałów, wymaga zapoznania z technologiami i metodami obróbki.
Wzbogacony warsztat doświadczeń i umiejętności ma wpływ na skalę stosowanych środków ekspresji plastycznej.Nadto istotnym celem staje się świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych.
Cel praktyczny:
Nabyte doświadczenia i umiejętności obok wymiernej korzyści wzbogacającej spektrum odniesień pozwalających na odbiór istniejących dzieł sztuki, przede wszystkim stanowią wystarczający potencjał dla stworzenia własnej - autorskiej wypowiedzi plastycznej.
Bardziej odpowiedzialne, dojrzalsze doświadczenia dotyczące zarówno procesu kreacji jak i percepcji dzieła pozwalają dalece pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych. 

 

short subject description

Studenci proponują zagadnienie-inspirację, które może stać się tematem pracy dyplomowej. W formie na tyle dookreślonej, by mogła być ukierunkowanym tematem pierwszej dyskusji. Kolejne spotkania są wskazaniem na szczególne, bądź ogólniejsze aspekty proponowanego zagadnienia, jako otwarte-wciąż polemiczne z szeregiem kulturowych odniesień. Krytyczną oceną proponowanego tematu. Subiektywnym spektrum doświadczeń. Uniwersalnym spektrum odniesień społecznych. Szukaniem autorskiej formuły obrazowania. Wydźwiękiem proponowanego medium... Skalą i przestrzenią ekspozycyjną. 

form of classes

Spotkania seminaryjne. Sukcesywne omawianie proponowanego przez studenta tematu pracy dyplomowej. Wskazywanie porównywalnych odniesień. Koncentrowanie na autorskiej formule wypowiedzi. 

 

subject area coverage

Student proponuje temat pracy dyplomowej. 

evaluation form credit with grading;
literature

Wiesław Juszczak "Wędrówka do źródeł"  wydawnictwo: słowo/obraz terytoria  2009 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zaliczone poprzednie semestry studiów.

preliminary assumptions

Student określa temat i formalny charakter pracy dyplomowej. Oferowany jest szeroki wybór środków plastycznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

Realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielna analizę i interpretacja informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicje oraz własne doświadczenie.

Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej.

K_K01 K_K03 K_K06
skills
descriptioncode

Dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych.

Posiada doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej.

Opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze.

K_U07 K_U08 K_U09
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej.

Dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych.

K_W07 K_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 (en)d 60 12 Seminar 60h
Seminar [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6181