ECTS Catalogue

Issues of Artisitc Creation – Social Refferences

Pedagogue: prof. Andrzej Śramkiewicz

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

 

Metoda wielostronnego oglądu i oceny dzieła i działań wiodących do jego realizacji. Ocena istotności i trafności odniesienia do podjętego zagadnienia, wielostronności  i wnikliwości  jego rozpoznania.  Adekwatność- trafność wyboru środków opisania i odniesienia do zdefiniowanego problemu.  Kreatywność, skuteczność, poziom artystyczny i  profesjonalizm  podejmowanych procedur.
Przedstawienie zrealizowanego projektu wraz z opisem  przesłanek i etapów postępowania.

subject description

Cel poznawczy, kształcenia i praktyczny: Podjęcie refleksji i aktywności artystycznej w przestrzeni istnienia społecznego . Znalezienie artystycznej formy oddziaływania wynikającej z osobistych odniesień do świata – problemów cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych i zrealizowanie tej formy w przestrzeni społecznej.

short subject description

Podjęcie refleksji ,poszukiwań i aktywności artystycznej w przestrzeni istnienia społecznego

form of classes

Ćwiczenia i seminaria. Ćwiczenia związane z cząstkowymi realizacjami faz projektu , prezentacjami opracowań, badań, przygotowaniem realizacji artystycznych. Seminaria poświęcone omówieniom proponowanych i przyjętych tematów a także omówieniom i dyskusjom nad przedstawianymi planami realizacyjnymi.

subject area coverage

Zajęcia wypełni zrealizowanie projektów rozważających następujące problemy:
Poszukiwanie tożsamości,
Sztuka – funkcja kulturotwórcza- budowanie świadomości,
Sztuka – funkcja terapeutyczna – zapomniany język,
Odniesienia do wzorców kulturowych – akceptacja –   protest – prowokacja. 

evaluation form credit with grading;
literature

 

Dotycząca współczesnej sytuacji kultury w społeczeństwie i indywidualnie trafiająca w potrzebę orientacji i poszerzenia horyzontów myślenia i widzenia problematyki podejmowanego tematu.
Kotula A., Krakowski P., „ Sztuka abstrakcyjna „ Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973
Czartoryska U.,” Od pop-artu do sztuki konceptualnej” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973
Kuryluk E., „ Podróż do granic sztuki” Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982
Kuspit D., „Koniec sztuki” Muzeum Narodowe, Gdańsk 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Ukończenie z powodzeniem edukacji II roku studiów

preliminary assumptions

Aktywne świadome odniesienia do obecności w kulturze i społeczeństwie.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

 

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi 

K_K02, K_K03 ,K_K08
skills
descriptioncode

 

posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadom ego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych 

K_U03 K_U06 K_U07
knowledge
descriptioncode


zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów.


posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno -kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej


 dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych 

K-W06,K_W07,K_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.3 (en)d 60 7 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6185