ECTS Catalogue

History of modern art

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

- Obecność na zajęciach.

- Test z rozpoznawania obiektów i znajomości kluczowych pojęć (20 obrazków/reprodukcji do rozpoznania i 10 pojęć/nazw do wyjaśnienia). Materiały z wykładów oraz oraz kryteria oceniania znajdują się pod adresem: <http://mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek>, w folderze: "historia sztuki nowoczesnej".

- Pytania i odpowiedzi.

 

subject description

 

- Cel poznawczy: poznanie treści podstawowych pojęć jakimi posługuje się historia sztuki w związku ze sztuką nowoczesną; podstawowej chronologii sztuki nowoczesnej; cech stylistycznych i formalno - artystycznych nurtów i dzieł sztuki nowoczesnej; znaczenia czołowych postaci tego okresu i dzieł sztuki nowoczesnej oraz ich roli w historii sztuki i kultury europejskiej.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych (formalnych) dzieł sztuki nowoczesnej; rozumienia i interpretacji dzieł sztuki omawianego okresu; rozpoznawania wpływu sztuki nowoczesnej w sztuce i kulturze europejskiej.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec zabytków kultury materialnej.

 

short subject description

Sztuka nowoczesna w ujęciu historycznym – zarys problematyki, obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące źródeł nowoczesności, wiodące nurty i tendencje, postacie głównych twórców, podstawowe pojęcia.

form of classes

 

Wykład z prezentacją multimedialną. Pytania i odpowiedzi po każdym wykładzie. Konsultacje ustne i via e.mail nt. zakresu materiału, lektur, faktografii, kontekstu społeczno-kulturowego oraz naukowo-badawczego sztuki omawianych nurtów i okresów historycznych.

 

subject area coverage

1 – przedstawienie programu zajęć i warunków zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę i sposób realizacji przedmiotu. Pojęcie awangardy, jej cechy i rola w sztuce i kulturze.
2 – realizm, Barbizończycy, Gustave Courbet.
3 – teoria symultanicznego kontrastu barw i barw komplementarnych. Wpływ techniki i wynalazku fotografii na sztukę awangard. Impresjonizm (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści, oddziaływanie).
4 - postimpresjonizm (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści, oddziaływanie).
5 - Paul Cezanne, Henri Matisse (Fowizm) – charakterystyka cech stylistycznych, oddziaływanie.
6 - kubizm (periodyzacja, cechy stylistyczne, najważniejsi artyści, oddziaływanie).
7- futuryzm (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści).
8 - ekspresjonizm (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści, grupy, znaczenie).
9- konstruktywizm w Rosji (nurty, znaczenie, cechy stylistyczne, najważniejsi artyści), suprematyzm (charakterystyka cech stylistycznych), neoplastycyzm i de Stijl (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści).
10 – Bauhaus, modernistyczna architektura; jedność sztuki i projektowania.
11 - sztuka abstrakcyjna przed II wojną światową (znaczenie, najważniejsi twórcy, ruch abstrakcyjny).
12 - Francis Picabia i estetyka maszyny; Man Ray i fotografia; Marcel Duchamp i ready made.
13 - dadaizm w Zurichu i Berlinie (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści, znaczenie), Kurt Schwitters – postać i dzieło.
14 - surrealizm (cechy stylistyczne, najważniejsi artyści). 
15 - sztuka polska dwudziestolecia międzywojennego – Jung Jidysz, Formiści, a.r.

evaluation form egzamin;
literature

Opracowania ogólne:
Adam Kotula, Piotr Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, PWN 1978.

Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, PWN 1977.
Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego, Arkady 1973.
Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, WAiF 1980.

Opracowania szczegółowe:
Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986, roz. „Tradycje i awangardy”, XII, XIII s.168.
Mieczysław Porębski, Kubizm (wiele wydań).
Andrzej Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF 1979.
Gillian Naylor, Bauhaus, WAiF 1977.
Paul Overy, De Stijl, WAiF 1979.
John Willett, Ekspresjonizm, WAiF 1976.
Christa Baumgarth, Futuryzm, WAiF 1987.
Hans Richter, Dadaizm, WAiF 1986.
Krystyna Janicka, Światopogląd surrealizmu, WAiF 1985.
Adam Kotula, Piotr Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF 1977.
Calvin Tomkins, Marcel Duchamp – biografia, Zysk i S-ka 2001.
Zofia Baranowska, Polska awangarda artystyczna 1918-1939, WAiF 1975.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Ogólna orientacja w historii politycznej, kulturze i sztuce nowoczesnej. Znajomość zagadnień historii sztuki i kultury okresów wcześniejszych.

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego;

-świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy.

 

(K_K01) (K_K10)
skills
descriptioncode

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej;

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

 

(K_U01) (K_U02)
knowledge
descriptioncode

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania;

-posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą linii rozwojowych historii sztuki oraz sztuki i kultury współczesnej oraz zna piśmiennictwo związane z tymi zagadnieniami;

-zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym  filozofii kultury i estetyki.

 

(K_W01) (K_W02) (K_W03)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.4 r 30 2 L 30h
L [E]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6245