ECTS Catalogue

Studio of Visual Creation

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Oceniany jest poziom zaawansowania wykonanego utworu, a także poziom i złożoność myślenia o projekcie.
Na końcową ocenę składają się:
- wykonane prace w semestrze (60% oceny
końcowej),
- aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
- postępy w procesie kształcenia (10%),
- autoprezentacja (10%)

subject description

- Cel poznawczy:
Zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnym do budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy współcześnie dostępnych środków plastycznych
- Cel kształcący:
Wypracowanie umiejętności budowania komunikatu wizualnego przy pomocy w/w
- Cel praktyczny:
Posługiwanie się obrazowaniem realizowanym przy pomocy intencjonalnie dobranych do przesłania środków kreacji artystycznej. 

short subject description

Zapoznanie, w z możliwościami kreacji przy pomocy różnorodnych, intencjonalnie do sytuacji dobieranych środków plastycznych. Studenci realizując postawione zadania poznają zagadnienia związane z pozyskaniem materiału, jego przetwarzaniem i kreacją współgrającą z intencją . 

form of classes

Kontakty ze studentami mają formę ćwiczeń, których celem jest ustalenie formy i wykonanie utworu plastycznego. Metoda realizacji postawionych zadań polega na konsultowaniu i przeglądach wykonywanych prac, dodatkowo wzbogacona jest o prezentacje multimedialne i praktyczne doświadczanie wyszczególnionych problemów.

subject area coverage

1. Do dyspozycji masz: karton/nóż/klej/telefon/(farby). Zadanie polega na wymyśleniu i zrealizowaniu formy zbudowanej z kartonu i smartfonu, tak aby urządzenie stając się integralną częścią formy wykorzystywało swoje multimedialne możliwości . Dozwolone jest użycie farb do malowania kartonu.
2. Fibonacci. Statyczny/dynamiczny
Korzystając z doświadczeń z pierwszego semestru stwórz kompozycję w oparciu o podział płaszczyzny wykorzystujący ciąg liczb naturalnych. Twoim zadaniem jest unaocznienie różnic i możliwości jakie niesie ze sobą dynamika koloru poprzez malowanie poszczególnych elementów w sposób mono i polichromatyczny.
3. Zadanie polega na losowym zestawieniu z wcześniej przygotowanej puli rzeczownika, przymiotnika i czasownika. Realizacja ilustrująca komunikat wynikający z wylosowanej triady zakłada dowolną technikę - rysunek, malarstwo kolaż (dowolne materiały), realizacja przestrzenna czy technika cyfrowa.
4. Instalacja - kartka świąteczna
5. statyczny>dynamiczny>statyczny
Dwa obrazy statyczne (technika do wyboru: malarstwo, rysunek, grafika) połącz w logiczną całość przy pomocy dynamiczny obrazu i dżwięku emitowanego przy pomocy tabletu.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

student ukończył kursy w poszczególnych pracowniach artystycznych na pierwszym roku studiów 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Potrafi w sposób efektywny wykorzystać wyobraźnię, intuicję, emocje i twórczą postawę do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

K_K03

Potrafi zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
skills
descriptioncode

Umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w wybranej przez siebie technice

K_U01

Posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania 

K_U02

Umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych przez siebie obszarach działalności plastycznej

K_U03
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę dotyczącą powstawania technik malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych, graficznych, a także z zakresu sztuk medialnych i wideo

K_W01

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W03

Zna podstawowy zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie, rzeźbie i mediach, jest świadomy rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K_W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.4 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6278