ECTS Catalogue

History of ancient art and culture

Pedagogue: dr Zbigniew Brzostowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Lectures;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Wykłady kończą się egzaminem w formie pisemnej. Student winien prawidłowo rozpoznać i opisać przedstawione w czasie egzaminu obiekty oraz wyjaśnić znaczenie podanych pojęć związanych z tematyką wykładów.
Za wykonanie zadania student może otrzymać od 0 do 30 punktów.
Punktacja: 30-29 - celujący; 28-27 - bardzo dobry; 26-25 - dobry plus; 24-22 - dobry; 21-19 - dostateczny plus; 18-16 - dostateczny; 15-0 - niedostateczny.

subject description

Cel poznawczy:
Student poznaje węzłowe problemy dziejów starożytnych, a w ich kontekście najważniejsze formy i treści sztuki w świecie cywilizacji dawnych. Rozumie znaczenie antyku jako źródła następnych epok.

Cel kształcący:
Nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania obiektów sztuki starożytnej i umieszczenia ich w czasie i przestrzeni. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania cech charakterystycznych dzieł sztuki właściwych dla czasu i miejsca powstania.

Cel  praktyczny:
Nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się w literaturze przedmiotu i obiektach muzealnych właściwych dla przechowywania i wystawiania dzieł starożytnych. Umiejętność odnajdywania zależności między sztuką antyku a sztuką innych epok.

short subject description

Wykłady prezentują (w układzie chronologicznym) podstawowe problemy narodzin i rozwoju sztuki w starożytności w kontekście kulturowym właściwym dla epoki.

form of classes

Wykład z wykorzystanie prezentacji multimedialnej.

subject area coverage

1. Problemy kultury starożytnej - wykład wprowadzający. Sztuka prehistoryczna.
2. Kultura i sztuka starożytnego Egiptu.
3. Kultura i sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu.
4. Dziedzictwo Minojczykow i Mykeńczyków.
5. Grecja archaiczna i klasyczna.
6. Hellenizm.
7. Kultura i sztuka Etrusków i Rzymian. Bizancjum.

evaluation form egzamin;
literature

Literatura
A.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przeł. K. Kumaniecki, wstęp A. Sadurska, Warszawa 1999.
Filostrat Starszy, Obrazy, przeł., wstęp, komentarz R. Popowski, Warszawa 2004.
Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przeł., wstęp, kom. P.  Ł. Grotowski, Warszawa 2006.
Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, wybrał i opracował J. Białostocki, Warszawa 1988.

B.
Antoniewicz W., Historia sztuki najdawniejszych społeczeństw pierwotnych, Warszawa 1957.
Ałpatow M., Historia sztuki, t. I, przeł. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 1968.
Boaedman M. L., Sztuka grecka, przeł. M. Burdajewicz, Toruń 1999.
Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971.
Droessler R., Wenus epoki lodowej, przeł. Bolesław i Tadeusz Baranowscy, Warszawa 1983.
Gawlikowska K., Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.
Jakimowicz A., Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1967.
Lipińska J., Sztuka egipska, Warszawa 1982.
Michałowski K., Nie tylko piramidy... Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966.
Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986.
Mierzejewski A., Sztuka starożytnego Wschodu, t. I i II, Warszawa 1981.
Moscati S., Kultura starożytna ludów semickich, przeł., M. Czerwiński, Warszawa 1963.
Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.
Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988.
Picard G.-Ch., Sztuka rzymska, przeł. K. Gawlikowska, Warszawa 1975.
Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie, t. I, Od paleolitu po wieki średnie, Warszawa 1976.
Rutkowski B., Sztuka egejska, Warszawa 1987.
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, Warszawa 1989.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, Warszawa 1996.

Film:
Reż. Werner Herzog, Cave of Forgotten Dreams (Jaskinia zapomnianych snów), 2011.

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Bez wymagań formalnych.

 

preliminary assumptions

Student posiada ogólną znajomość historii i historii  kultury. Podstawowa znajomość mitologii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

MJ_K01 (A1_K01)
skills
descriptioncode

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych.

MJ_U13 (A1_U22)
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego.

MJ_W03 (A1_W11)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Interior Design s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Design s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
L [Z]
Painting s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Painting / Technology of Public Art s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Graphic Arts s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Graphic Arts / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Intermedia s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Sculpture s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Intermedia / Photography s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 15 1 L 15h
L [E]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6280