ECTS Catalogue

Basics of architecture design

Pedagogue: prof. dr hab. Maciej Świtała
Assistant(s): mgr Marta Koniczuk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Wymagania podstawowe (stopnie dostateczne):

Obecność na zajęciach, poprawne przygotowanie ćwiczeń, przeciętna sprawność zapisu dokumentacji i prezentacji koncepcji

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre):

Duże zaangażowanie w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zawarte w zadaniach, ponadprzeciętne umiejętności prezentacji odpowiedzi projektowych

Basic requirements (C grade):

Attendance in classes, correct preparation of the exercises, average proficiency of the documentation record and concept presentation

Advanced requirements (B grade):

Big commitment in looking for answers for problems enclosed in the exercises, above-average skills of project answers presentation

subject description

The aim of the classes is to educate a student who, when finishing the course, is able – within the mastered skills and learning – to approach solving more complicated tasks in next studios.

Cel poznawczy: Osoba kończąca naukę powinna posiadać umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami kształtowania przestrzeni w celu osiągania założonych celów projektowych.

Cel kształcący: Absolwent kursu powinien opanować język i zespół pojęć pozwalający na precyzyjne nazywanie swoich poczynań kreacyjnych oraz na komunikowanie się z prowadzącymi ćwiczenia projektowe. 

Cel praktyczny: W zakresie umiejętności warsztatowych zakres nabytej wiedzy to posługiwanie się skalą, opanowanie zasad przygotowania dokumentacji i prezentacji projektu, nabycie podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii oraz rozwiązywania podstawowych  funkcji wynikających z relacji człowieka z przestrzenią.

Cognitive goal: The person finishing the studies should have the ability to use different means of shaping the space to attain set designing goals.

Instructive goal: The graduate should master the language and a set of concepts allowing them to precisely name their creative actions and communicating with the lecturers of the designing exercises.

Practical goal: In the range of the workshop skills the extent of the acquired knowledge is using the scale, mastering the rules of documentation preparation  and project presentation, acquiring basic knowledge in ergonomics and solving the basic functions resulting from the relationship between man and space.

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje, 

Zajęcia terenowe

Project exercises, lectures with multimedia presentation, consultations,

Field activities

subject area coverage

Ćwiczenia rysunkowe, projektowe, kompozycyjne, konstrukcyjne

Classes in drawing, designing, composition, construction

evaluation form credit with grading;
literature

Neufert, E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd. Arkady Warszawa 2007
Grandjean E.:Ergonomia Mieszkania, Arkady 1978

Hopkins O., Zrozumieć architekturę, Arkady 2013

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi
je wykorzystać w następnych pracach. Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

 

Individually undertakes and is able to organize project works, gathers experience from executed project and is able to use it in next

A1 K02

skills
descriptioncode

Posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go
do zmieniających się potrzeb i możliwości.

Has the skills of building a workshop necessary for the execution of the designing works and the ability to adjust it to the changing needs and possibilities. 

A1-U19, A1-U20

knowledge
descriptioncode

Zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego. Posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji architektonicznej
i sposobów kształtowania przestrzeni. 

Knows the language and terminology in the field of architectural design. Has the knowledge about the rules of the architectural composition and the ways of shaping the space. 

A1-W10Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.3 r 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6628