ECTS Catalogue

History of interior design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Student przystępuje do weryfikacji stanu jego wiedzy w zakresie wyszczególnionych efektów kształcenia

Zasada ustalania oceny:

Progi punktowe:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi dst,
61% - 70% dst plus,
71% - 80% db,
81% - 90% db+,
91% - 100% bdb.

subject description

1. Celem przedmiotu w zakresie wiedzy jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami i problemami, związanymi z historią architektury wnętrz, a także pogłębienie znajomości terminologii związanej z historycznymi wnętrzami.
2. Celem przedmiotu w zakresie umiejętności jest nauczenie studenta odróżniania stylów architektonicznych i określania ich cech w zakresie wnętrz, przybliżonego datowania wnętrz historycznych na podstawie cech formalnych oraz umiejętności wykorzystania form historycznych wnętrz jako inspiracji twórczej.
3. Celem przedmiotu w zakresie kompetencji personalnych i społecznych jest uświadomienie studentowi społecznej roli architekta wnętrz oraz kompetencji do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie.

short subject description

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami i problemami, związanymi z historią architektury wnętrz, a także pogłębienie znajomości terminologii związanej z historycznymi wnętrzami, odróżniania stylów architektonicznych i określania ich cech, przybliżonego datowania wnętrz na podstawie cech formalnych oraz umiejętności wykorzystania form historycznych jako inspiracji twórczej, a także uświadomienie studentowi społecznej roli architekta wnętrz oraz kompetencji do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie.

form of classes

Metody podające: wykład konwencjonalny, wykład informacyjny, pokaz, prezentacje audio-wizualne
Metody poszukujące: praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja

subject area coverage

Główne obszary tematyczne w semestrze letnim obejmują:
-klasycyzm, wnętrza francuskie i niemieckie, wpływy greckie i rzymskie. Klasycyzm w architekturze polskiej, przykłady.
- źródła projektowania XIX-wiecznego w Europie i Ameryce (od historyzmu do nowoczesności), wnętrza, ich specyfika i wyposażenie od XVIII do końca XX wieku; przykłady,
- teoretyczno-historyczne podstawy projektowania wnętrz i mebli od czasów rewolucji przemysłowej (m.in. ruch Arts & Crafts, secesja i style narodowe, art deco, Deutscher Werkbund, modernizm, postmodernizm);
- historia polskiego projektowania wnętrz i meblarstwa w XXI wieku (styl zakopiański, spółdzielnia Ład, projektowanie wnętrz w PRL);
- meble w XX-wiecznym projektowaniu wnętrz.

evaluation form egzamin;
literature

Sigrid Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po współczesność, Warszawa 1980
Irena Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978
Gyula Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990
Henry de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1983
Steven Parissien, Historia wnętrz. Dom od roku 1700, Warszawa 2010
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2013
Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Kraków 2015
Stefan Sienicki, Historia architektury wnętrz mieszkalnych, Warszawa 1954
Henrietta Spencer-Churchill, Tkaniny w stylowych wnętrzach, Warszawa 1998

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie przewidziano

entry requirements
formal requirements

zaliczenie semestru zimowego

preliminary assumptions

znajomość najważniejszych zagadnień z zakresu historii architektury nowoczesnej i współczesnej (XIX-XX w.)

learning outcomes
social competences
descriptioncode

poznając proces rozwojowy architektury wnętrz, student wyrabia sobie krytyczny umysł oraz ćwiczy umiejętność analitycznego myślenia, potrafi posługiwać się materiałami źródłowymi (literatura, bazy danych, Internet) w celu gromadzenia informacji niezbędnych do pracy zawodowej

ma świadomość roli społecznej architekta wnętrz, rozumiejąc formy i znaczenie architektury wnętrz historycznych posiada kompetencje do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie

K_U01 K_U12
skills
descriptioncode

potrafi przełożyć zdobytą wiedzę na umiejętność operowania formami architektury wnętrz historycznych jako inspiracją twórczą, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie

potrafi odróżniać style architektoniczne i określać ich cechy, potrafi określić czas powstania wnętrza na podstawie cech formalnych, nazwać i omówić znaczenie historycznych konstrukcji, dekoracji i detali architektonicznych, stosowane w poszczególnych regionach świata i kraju oraz kolejnych okresach historycznych

K_U01 K_U12
knowledge
descriptioncode

ma wiedzę o ciągłości procesu rozwojowego architektury wnętrz oraz uwarunkowań ich ewolucji

posiada wiedzę na temat zjawisk stylistycznych oraz określa kontekst kulturowy ich funkcjonowania, określa związki architektury powszechnej z architekturą polską, zna główne realizacje i nazwiska najważniejszych projektantów

K_W01 K_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.5 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Interior Design s.5 r 30 1 L 30h
L [Z]
Cultural Landscape Design s.5 r 30 1 L 30h
L [Z]
Painting / Technology of Public Art s.5 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Painting / Technology of Public Art s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Painting s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Fine Arts Education / Cultural Animation s.3 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6672