ECTS Catalogue

Ceramics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zaliczająca jest wypadkową ocen cząstkowych dotyczących zarówno zaangażowania studenta we własny projekt,obecności na zajęciach-(dyscypliny pracy , a więc ukończenia w określonym czasie całego cyklu technologicznego), jak i umiejętności stosowania zdobywanych na bieżąco wiadomości z zakresu warsztatu ceramicznego ,przy realizacji wybranego projektu.

subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi technik ceramicznych, warsztatu ceramiki artystycznej i technologii.Wykształcić umiejętność realizowania w materiale ceramicznym , z zastosowaniem odpowiednio wybranej techniki, opracowanego przez studenta projektu.

short subject description

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z warsztatem i technologią ceramiki, w stopniu wystarczającym do zrealizowania własnoręcznie przez studenta  ,opracowanego przez niego projektu obiektu artystycznego , będącego odpowiedzią na wybrane zadanie.

form of classes

Zajęcia polegają na praktycznym-warsztaty-zastosowaniu nabywanej równolegle wiedzy teoretycznej z zakresu technologii ceramiki, poprzez zrealizowanie projektu zaproponowanego przez studenta. Projekt zatwierdzony po konsultacjach z prowadzącym, powinien być odpowiedzią na jedno z wybranych zadań.Realizacja zadania obejmuje pełen cykl technologiczny ,właściwy dla zastosowanej techniki- od ulepienia do wypału ze szkliwem. Wykonanie przez studenta  pracy wspierane jest na bieżąco niezbędnymi korektami.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Joaquim Chavarria "Wielka księga ceramiki" , Steve Mattison "Podręcznik ceramika" , dodatkowo dostępne w pracowni w czasie zajęć różnorodne wydawnictwa dotyczące technologii ceramiki i artystycznych realizacji ceramicznych ,polskich i zagranicznych.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

dobrze widziane podstawy z technologii ceramiki

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Jest zdolny do autonomicznego wykonania podjętego zadania. Rozumie potrzebę   uczenia się przez całe życie.

skills
descriptioncode

Umie zrealizować własną koncepcję artystyczną posługując się metodami i narzędziami podstawowych technik ceramicznych.

knowledge
descriptioncode

Posiada podstawowe wiadomości o technikach ceramiki artystycznej niezbędne do zrealizowania własnej wypowiedzi artystycznej w materiale ceramicznym.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.6 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6704