ECTS Catalogue

Presentation Techniques

Pedagogue: mgr Michał Pecko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność, zaliczenie przeglądów rysunkowych i ćwiczeń oraz jakość i kreatywności oddanych prac.

subject description
  • cel poznawczy: zapoznanie się z podstawami kompozycji, typografii i składu tekstu; poznanie i doskonalenie różnorodnych technik  plastycznych (ołówek, tusz, akwarela, promarker, kolaż, cieńkopis)
  • cel kształcący: umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi oraz łączenie ich; zapoznanie się z oprogramowaniem umożliwiającym kształtowanie obrazu i kształtu (wektory i bitmapy)
  • cel praktyczny: umiejętność zapisu myśli projektowej oraz prezentacji projektu (szkic i kompozycja planszy)
short subject description

Celem zajęć jest nauka szkicowania różnorodnymi technikami plastycznymi, kompozycji plansz oraz podstawy składu tekstu i przygotowania DTP. Wiedza i warsztat zdobyte na zajęciach mają wykształcić umiejętność swobodnego zapisu myśli projektowej oraz umiejętność poprawnej i ciekawej prezentacji projektu.

form of classes

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną oraz konsultacje.

subject area coverage
  1. Ćwiczenia rysunkowe podnoszące umiejętności w szkicowaniu różnymi technikami plastycznymi (ołówek, tusz, marker, cieńskopis, akwarela, techniki mieszane)
  2. Ćwiczenia kompozycyjne
  3. Podstawy poprawnego składu tekstu
evaluation form credit with grading;
literature

Juhani Pallasmaa "Oczy skóry. Architektura i zmysły"

Juhani Pallasmaa "Myśląca Dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze"

Jane Jacobs "Śmierć i życie wielkich miast Ameryki"

Aleksandra Wasilkowska "Architektura Cienia"

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie przwidziane.

entry requirements
formal requirements

Brak wymagań.

preliminary assumptions

Podstawowe umiejętności manualne.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

AW-K11
skills
descriptioncode

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię, wiedzę.

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych.

Posiada umiejętności publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji.

AW-U01 AW-U05 AW-U20
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych.

Zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

AW-W07 AW-W14


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.3 r 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6756