ECTS Catalogue

English

Pedagogue: Oxford Language Centre Szkoła języków obcych

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes lektorat;
course language English;
method of learning outcomes verification

Ocena aktywności studentów na ćwiczeniach, testów cząstkowych ze słownictwa i struktur gramatycznych oraz kolokwium na koniec semestru.

subject description
  • Cel poznawczy: Student wykazuje się znajomością środków językowych – leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych – na poziomie B1 we wskazanym niższej zakresie tematów.
    Student zna podstawowe pojęcia dotyczące sztuki i swojego kierunku studiów i zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów.
  • Cel kształcący: Student doskonali wszystkie podstawowe sprawności językowe, takie jak słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie oraz potrafi zwięźle opisywać zagadnienia z zakresu sztuki oraz swojego kierunku studiów. Student rozwija umiejętność praktycznego posługiwania się ogólnym językiem angielskim oraz językiem specjalistycznym z zakresu sztuki i swojego kierunku studiów i umie zastosować go w środowisku pracy lub w dalszym toku studiów na poziomie B1.
    Student jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień ogólnych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
  • Cel praktyczny: Student formułuje opinie, bierze czynny udział w dyskusji, skutecznie komunikuje się i prezentuje informacje.
    Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą.
short subject description

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do podejścia do egzaminu na poziomie B2+ w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego ze sztuki i danego kierunku studiów na zakończenie 4 semestru lektoratu. Po 2 semestrze student opanowuje poprawność językową na poziomie B1 i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w języku obcym, swobodnie wyraża swoje opinie, analizuje teksty czytane i zwięźle formułuje proste treści specjalistyczne w zakresie sztuki w swoim środowisku pracy lub w dalszym toku studiów.

form of classes

Lektorat – ćwiczenia, dyskusje, analiza tekstu, praca w grupie i indywidualnie

subject area coverage

Zajęcia rozwijające wszystkie sprawności językowe i zawierające słownictwo z zakresu sytuacji w życiu codziennym, zainteresowań, osiągnięć naukowych, zawodowych i artystycznych, czynności czasu wolnego, rozrywki, kultury i podróży oraz w zakresie dziedzin sztuki i kierunku studiów. Gramatyka oparta na utrwaleniu dotychczas zdobytej wiedzy i jej usystematyzowaniu i zawiera: rodzajniki, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasowniki modalne, zdania warunkowe, czasy przyszłe, teraźniejsze i przeszłe. Student nabywa umiejętności mówienia w zakresie wyrażania opinii i odczuć oraz szeroko rozumianej dyskusji. Pisanie korespondencji formalnej i nieformalnej. Czytanie przy użyciu technik skimming/scanning. Semestr kończy się testem sprawdzającym rozwój wszystkich sprawności językowych.

evaluation form credit with grading;
literature

C.Oxenden i Ch.Latham-Koenig, English File 3rd Edition Intermediate, Oxford University Press, 2015
C.Oxenden i Ch.Latham-Koenig, English File 3rd Edition Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2015

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Znajomość języka obcego na poziomie B1

preliminary assumptions

Student rozumie standardowe wypowiedzi i często używane wyrażenia, potrafi porozumieć się w większości typowych sytuacji komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany podstawowych informacji na znane i typowe tematy.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K01

Student posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

A1_K04

Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K05
skills
descriptioncode

Student jest przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych

A1_U18

Student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

A1_U22

Student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

A1_U23
knowledge
descriptioncode

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością oraz wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

A1_W10

Student zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.2 r 30 2 lektorat 30h
lektorat [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6871