ECTS Catalogue

History of photography

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes lack of data
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym. Wymagania dotyczące zaliczenia - obecność, znajomość omawianych zagadnień sprawdzana w trybie bieżącym, znajomość polecanej literatury, przygotowanie wybranego tematu i przedstawienie go w formie referatu, zainteresowanie i zaangażowanie w tematykę zajęć - wątpliwości, pytania, własna interpretacja dzieł i wydarzeń z zakresu historii fotografii.    

subject description

Przedmiot Historia fotografii poświęcony jest historii fotografii począwszy od dagerotypii aż do fotografii cyfrowej. Najważniejsze fakty, zagadnienia i postawy zostaną omówione w ujęciu historycznym i problemowym w  kontekstach: estetycznym, społecznym i kulturowy. Zakres tematów wyznaczać będą wybrane koncepcje artystyczne i teoretyczne począwszy od XIX do XXIw. co pozwoli zakreślić obszar najważniejszych kierunków i nurtów fotografii oraz jej związków i relacji z innymi obszarami sztuki i nauki.

short subject description

Przedmiot Historia fotografii poświęcony jest historii fotografii począwszy od dagerotypii aż do fotografii cyfrowej z uwzględnieniem jej genezy oraz fotograficznych i medialnych hybryd.          

form of classes

Wykład problemowy/konwersacyjny wprowadzający w wybrany temat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dokumentów, filmów fabularnych. W ramach zajęć planowane są wyjścia do galerii na wystawy dedykowane fotografii.  

subject area coverage

1.Fotografia - zagadnienia wstępne/zajęcia organizacyjne

2. Fotografia jako nowe medium komunikacji. Geneza i cele fotografii: praktyka i teoria 

3. Fotografia i władza: - przegląd koncepcji i dzieł, m.in. fotografia dokumentalna i fotograficzny dokument we współczesnych praktykach artystycznych

4. "Plastyczne przygody fotografii" - fotografia wobec innych dyscyplin sztuki XIX-XXw.

5. Fotografia awangardowa: postawy i koncepcje  

6. Fotografia socjologiczna

7. Fotografia kreacyjna i artystyczna

8. "Picture Generation"  fotografia w praktykach artystycznych lat 80. 

9. Wybrane zagadnienia fotografii cyfrowej 

 

   

evaluation form credit with grading;
literature

R. Barthes, Światło obrazu, Warszawa 1996
U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografi, Wydawnictwo Słowo/Obraz Te-
rytoria, Gdańsk 2002
C.Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, przeł. Magdalena Buchta, Piotr Nowakowski, Piotr Paliwoda, Universitas, Kraków 2010:
Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Krakow 2009
J. Higgins, Przewodnik po fotografii współczesnej, Warszawa 2016

W. Kemp, Historia fotografii: od Daguerre'a do Gaursky’ego,Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2014
L. Lechowicz, Historia fotografi, cz. I, 1839-1939, PWSFTviT, Łódź 2012
A.Mazur, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Fundacja Sztuk Wizualnych i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2010
A.Mazur, Kocham fotografię. Wybór tekstów 1999-2009,
A.Mazur, Decydujący moment Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku, Karakter, 2012, Wydawnictwo 40 000 Malarzy 2009

M. Michałowska, Foto-teksty : związki fotografii z narracją, 2012 (wybrane fragmenty)
M.Michałowska, Niepewność przedstawienia : od kamery obskury do współczesnej fotografii, Rabid 2004
Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003
N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005
Andre Rouille, Fotografia. Między dokumentacją a sztuką współczesną, Kraków 2007

Historia fotografii od 1839 do dziś, Kolonia 2010.
A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, tłum. O. Hedemann, Universitas, Kraków 2007.
A. Sekula, Społeczne użycia fotografii, tłum. K. Pijarski, Wydawnictwa UW, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010.
S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009.
F.Soulages, Estetyka fotografii, Strata i zysk, Kraków 2007.

 

Teksty:
W. Benjamin, Mała historia fotografii, w: Twórca jako wytwórca, tłum. J Sikorski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Podstawowa wiedza z zakresu sztuki współczesnej.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Studentka/student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest zdolna/zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami. 

A1_K01 A1_K03
skills
descriptioncode

Studentka/student posiada umiejętności werbalne: umie przygotować typową pracę pisemną i wystąpienie ustne dotyczące zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada umiejętności w zakresie publicznych prezentacji: zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

A1_U22 A1_U23 A1_U24
knowledge
descriptioncode

Studentka/student ma wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych wspartą wiedzą teoretyczną i historyczną dotyczącą historii i teorii fotografii. Zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia w ujęciu teoretycznym. Zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów. 

A1_W10 A1_W13 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.5 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]
Intermedia / Photography s.1 r 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6906