ECTS Catalogue

Basics of Drawing

Pedagogue: dr Anna Leśniak

Field Description
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
-wiedzy - konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz przez internet, (ocena ciągła)
-umiejętności - konsultacje, realizacja ćwiczeń, samodzielne rozwiązywanie zadanego zagadnienia, z możliwością korzystania z książek, notatek oraz pomocy prowadzącego (ocena ciągła i formatywna)
-kompetencji społecznych - prezentacja na forum grupy efektów zadanych ćwiczeń, dyskusja (ocena sumatywna)

subject description

Przedmiot wprowadza studentów w tradycyjne i współczesne techniki i możliwości związane z zagadnieniami rysunku. Poprzez ćwiczenia studenci uczą się się obserwacji  z natury oraz wykorzystywania doświadczeń nabytych tą drogą w swoich realizacjach artystycznych.

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Student(ka) poznaje różne techniki rysunkowe i za ich pomocą w sposób wrażliwy uczy się obserwować i rejestrować otaczającą rzeczywistość. Nabywa wiedzę o tym jak zagadnienia podejmowanie podczas zajęć były rozwiązywane na przestrzeni różnych epok w historii sztuki.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student(ka) umie w sposób praktyczny zastosować różne techniki rysunkowe, jest w stanie wykorzystać je w sposób twórczy, potrafi zastosować wiedzę o podstawowych zagadnieniach rysunku z natury (tj. oddanie ruchu, proporcji, iluzji trójwymiarowości)

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)
Student(ka) rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy w zakresie sztuki oraz doskonalenia swoich praktycznych umiejętności. Jest w stanie zaprezentować efekty swojej pracy i jest świadoma swoich wyborów twórczych, a zarazem jest otwarta na dialog i polemikę innych z własnymi wyborami twórczymi

short subject description

Kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z rysunkiem z natury oraz z wyobraźni.

form of classes

ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, dyskusja

subject area coverage

Podstawowe środki wyrazu w rysunku - punkt, linia w relacji do płaszczyzny. Zagadnienia kompozycyjne.


Rysunek szkicowy modela - zagadnienie proporcji postaci ludzkiej, ukazanie ruchu, ukazanie postaci z różnych perspektyw, scenki sytuacyjne.
Kompozycje na różnych formatach przy użyciu różnych technik rysunkowych, rysunki z gestu.

Detal ciała ludzkiego - studium - ukazanie proporcji, iluzji przestrzeni, gestu

Autoportret, próba charakterystyki - proporcje, cechy szczególne

Zwierzęta - studium zwierząt z natury - uchwycenie cech charakterystycznych, ruchu

Przestrzeń i perspektywa

Cechy charakterystyczne przedmiotów - proporcje, faktura

Światłocień - martwa natura w różnym oświetleniu

Od realizmu do abstrakcji  martwa natura zakomponowana w całości oraz "abstrakcyjny kadr"

Rysunki z elementami kolażu/fotografii

Studium roślin - faktura, cechy charakterystyczne

evaluation form credit with grading;
literature

Wassily Kandinsky, Punkt, linia a płaszczyzna, tłum. Stanisław Fijałkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny i przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Intermedia

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza z zagadnień z zakresu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

K1_K03
skills
descriptioncode

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

K1_U07
knowledge
descriptioncode

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

K1_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.2 r 30 2 Art. workshop 30h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.6931