ECTS Catalogue

Documentary photography

Pedagogue: dr hab. Leszek Krutulski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
  • Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie do zaliczeń wszystkich zadań do zrealizowania w danym semestrze
  • Znajomość podstawowych faktów z historii fotografii
  • Umiejętność projektowania, przygotowania i doprowadzenia do finału projektu fotograficznego
  • Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego
  • Po każdym semestrze na terenie Uczelni w Pracowni odbywa się prezentacja prac
subject description
  • Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do sprawnego posługiwania się technikami fotograficznymi w obszarze fotografii cyfrowej oraz tradycyjnych technik bromosrebrowych
  • Przygotowanie studentów do prowadzenia warsztatów związanych z fotografią
  • Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu techniki i estetyki fotografii
  • Zdobycie podstawowej wiedzy o fotografii czarno-białej i kolorowej wykonywanej techniką cyfrową i tradycyjną
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania odbitek w technice bromosrebrowej
short subject description
  • Student zdobywa umiejętność projektowania, przygotowania i wykonania własnych projektów wizualnych
  • Student zdobywa umiejętności podstawowe w zakresie posługiwania się analogowym i cyfrowym warsztatem współczesnego fotografa
form of classes
  • Ćwiczenia i krótkie wykłady opowiadające o fotografii i jej zastosowaniu
  • Indywidualne rozmowy ze studentami i korekty projektów na zadane tematy
  • Studenci przeprowadzają 3 do 4 ćwiczeń pod opieką i po konsultacji z prowadzącym
subject area coverage
  • Fotografia jako dokument
  • Narracja fotograficzna i zapis przebiegu czasowego zdarzeń
  • Formy fotograficznej kreacji rzeczywistości
  • Zagadnienie czasu w fotografii dokumentalnej i kreowanej
  • Fotografia plenerowa /reportaż, dokument/
  • Technologia materiałów światłoczułych i chemii fotograficznej /omówienie, ćwiczenia/
  • Cyfrowa obróbka fotografii /wybór formy zapisu, rozdzielczości/
  • Pomiar światła, temperatury barwowej
  • Samodzielne przygotowanie własnej wystawy fotograficzne
evaluation form credit with grading;
literature
  • Urszula Czartoryska „Plastyczne przygody fotografii”, Wydawnictwo Słowo, obraz, terytoria, 2002 rok
  • Francois Soulages „Estetyka fotografii”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007
  • Andre Rouille „Fotografia, między dokumentem, a sztuką współczesną”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007
  • I. Rosenblum „Historia fotografii”,
  • B. Brauchtisch „Mała historia fotografii”, Warszawa 2004
  • F. Hunter, S. Biver, P. Fuqua “Światło w fotografii”, Łódź 2009
  • A. Feininger „Nauka o fotografii”, Warszawa 1987
  • M. Langford „ABC fotografii”, Warszawa 1995
  • Bryan Paterson „ Lampa błyskowa bez tajemnic”, „Kompozycja bez tajemnic”, „Ekspozycja bez tajemnic
  • www.szerokikadr.pl
  • www.photoeye.com
  • www.loc.gov
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

po drugim roku

entry requirements
formal requirements

ukończony 1 rok studiów

preliminary assumptions

Podstawowe wiadomości z zakresu pracy warsztatowej. Podstawowa umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

learning outcomes
social competences
descriptioncode
  • Samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko pojmowaną sferą sztuki
  • Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej interpretacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
  • Samodzielnie upowszechnia dokonania własne i innych poprzez ich publikowanie /np. społeczne fora internetowe/
  • Sprzyja kreatywnym postawom non konformistycznym
  • Potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie poddając się subiektywnemu punktowi widzeniaUmiejętność pracy indywidualnej oraz współpracy w zespołach projektowych
skills
descriptioncode
  • Znajomość:  środowiska elektronicznego przy edycji fotografii, klasyfikacja współczesnych form fotografii i ich zastosowania
  • Student potrafi świadomie operować językiem fotografii, narzędziami zapisu fotograficznego, posiada umiejętność analizy obrazu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, a także formułowania opinii krytycznych o utworach fotograficznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia
  • Efektywnie wykorzystuje intuicję i wyobraźnię w kształtowaniu indywidualnej składni wyrazowej
  • Umie wykorzystywać i łączyć własne zasoby intelektualne, emocjonalne, intuicję i wyobraźnię w poszukiwaniu własnych rozwiązań wyrazowych i intelektualnych
  • Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia odpowiednie do charakteru realizacji i swobodnie posługiwać się nimi
  • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnych prac oraz sformułować ocenę wartościującą
knowledge
descriptioncode
  • Student posiada wiedzę fotograficzną na podstawowym poziomie co oznacza, że potrafi posługiwać się terminologią i techniką studyjną, ciemniową i obsługą programów do edycji fotografii. Posiada także uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw estetycznych fotografii, fotografii dokumentalnej i narracji
  • Posiada wiedzę na temat struktury dzieła plastycznego i wzorców jego formalnej budowy
  • Jest świadom powiązań i zależności między teorią, a praktyką w procesie studiowania fotografii i intermediów
  • Orientuje się w istnieniu licznych związków łączących fotografię z innymi dziedzinami i dyscyplinami sztuki
  • Posiada podstawową wiedzę techniczną i technologiczną niezbędną do wykonania kompozycji na płaszczyźnie


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Intermedia / Photography s.3 r 60 3 Workshop 60h
Workshop [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7028