ECTS Catalogue

Theoretical Master Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Sem. zimowy - Sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie podstawowej bibliografii, napisanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej.

Sem. letni - ukończenie pracy pisemnej w stanie umożliwiającym oddanie do druku.

subject description

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

short subject description

Przygotowanie tekstu teoretycznej, pisemnej pracy dyplomowej.

form of classes

Seminarium, konwersatorium, odpowiedzi na pytania. Indywidualne konsultacje ustne i internetowe na każdym etapie pisania przez studenta tekstu pracy dyplomowej.

subject area coverage

Określanie pola zainteresowań seminarzystów; omówienie wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej; formułowanie zakresów tematycznych; dobór przykładów; podstawowych lektur; precyzowanie pytań badawczych; dobieranie metodologii badawczej; omówienie planu pracy; weryfikacja stanu badań; poszerzanie literatury przedmiotu; tworzenie siatki pojęć; indywidualne omawianie zaawansowania prac; prezentacje fragmentów prac (konspekty); zajęcia warsztatowe z zakresu pisania tekstów naukowych; tworzenia bibliografii; omawianie stanu zaawansowania prac; prezentacje seminaryjne gotowych części i rozdziałów; konsultacje szczegółowych zagadnień teoretycznych.

evaluation form zaliczenie;
literature

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008,

Jan Białostocki, Pięć Wieków myśli o sztuce, PWN 1976,

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988,

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009,

Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: Studia z historii sztuki, PWN 1971,

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień sztuki omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia. Podstawowa znajomość praktyczna pisania tekstów naukowych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;

K_K01
skills
descriptioncode

samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02
knowledge
descriptioncode

Posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych

K_W01


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.9 (en)d 15 7 Seminar 15h
Seminar [Z]
Intermedia s.3 (en)d 15 6 Seminar 15h
Seminar [Z]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7052