ECTS Catalogue

Theoretical Master Thesis Seminar

Pedagogue: dr Zbigniew Mańkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes konserwatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, rozmowa, korekta pracy pisemnej;
umiejętności – przygotowanie do konsultacji, zastosowanie wiedzy, rozumienie podjętej problematyki w kontekście indywidualnych lektur i współczesnej sztuki;
kompetencji społecznych – konstruktywne, samodzielne i świadome przygotowanie pracy pisemnej w oparciu o samodzielną koncepcję i indywidualny wybór lektur
 

Zaliczenie - ocena/ elementy

1. po sem. zimowym  - wybór tematu oraz opracowanie planu pracy dyplomowej;

2. sem. letni– przygotowanie pracy pisemnej wg kryteriów wydziałowych;

3. prezentacje postępów pracy w trakcie konsultacji (min. 3 w każdym sem.)

4. ocena końcowa: na podstawie konsultacji (40℅) i oceny pracy pisemnej (60 ℅).

subject description

- Cel poznawczy: Wnikliwe poznanie wybranego zagadnienia teoretycznego

- Cel kształcący: Krytyczna analiza źródeł egzemplifikujących tezę pracy pisemnej

- Cel praktyczny: Budowania dłuższej wypowiedzi pisemnej; Ćwiczenie podstaw warsztatu; Organizacja pracy własnej studenta – zachęta i inicjowanie pracy badawczej, i interpretacji źródeł.short subject description

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do napisania pisemnej pracy dyplomowej (komentarz uzupełniający dyplom praktyczny ) z uwzględnieniem indywidualnego tematu pracy poszczególnych studentów. Cykl zajęć dotyczy głównie sztuki pisania i budowania narracji dłuższego tekstu pisanego, powiązania jej z podstawami warsztatu pisarskiego, a także wiąże się on z pracą nad doborem i krytyczną analizą źródeł z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych pod kątem tematu pracy dyplomowej.


 

form of classes

konwersatorium, dyskusja problemowa i konsultacje indywidualne

subject area coverage

1.Zajęcia wprowadzające (prezentacja wymagań i oczekiwań).
2. Lektury wstępne.
3. Wstępne ustalenia tematu pracy dyplomowej.
4. Analiza wyboru tematów prac dyplomowych ( np. Ciało jako przedmiot sztuki. Sztuka w społeczeństwie. Sztuka krytyczna. Sztuka w literaturze – powieści o sztuce i artystach; Literackie narracje o sztuce. Granice w sztuce).
5. Plan pracy pisemnej - konstruowanie planu badawczego/ zakres i forma pracy.
6. Indywidualna lista lektur do pracy badawczej – analiza.
7. Prezentacja podstaw metodologii pracy pisemnej.
8. Analiza i interpretacja wybranych lektur.
9. Ćwiczenia związane z warsztatem pracy.                                
10. Analizy prac pisemnych studentów w powiązaniu dyplomem praktycznym.
11. Prezentacje indywidualne studentów.                                
12. Analiza i interpretacja wybranych współczesnych dzieł sztuki.                                                                                
13-15. Analiza krytyczna i korekta prac studenckich - indywidualne konsultacje.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/ Obraz Terytoria, 2004;                                                                                                              

Belting H., Antropologia obrazu, Universitas, 2007;                                  

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, 2008;                                                                                       

Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005;  

Manovich Lev, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011;                                                              

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Rebis, 2011;                                  

Piotrowski P., Agorafilia, Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010.

Potocka A. M., Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Baran i Suszczyński, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Baudrillard J., O inteligencji zła, Wydawnictwo Sic!, 2005;

Merlau- Ponty M., Oko i obraz, słowo obraz/ terytoria,1996;

Poprzęcka M., Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

Sontag S., O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 2009,                            

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, Znak, 2007;                        

Sztompka P., Socjologia wizualna, Wydawnictwo PWN, 2005;              

Vuarnet J.-N., Filozof-artysta, Słowo/Obraz/ terytoria, 2000;                                                                                                             

Wunenburger J.-J., Filozofia obrazów, Słowo/Obraz Terytoria, 2012.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

rok dyplomowy

preliminary assumptions

znajomość podstaw teoretycznych na poz. rozszerzonym

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

 

 

 

 

 

K_K01
skills
descriptioncode

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

 
 

K_U08
knowledge
descriptioncode


wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

 

 

K_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 15 10 Seminar 15h
Seminar [Z st.]
Intermedia s.4 (en)d 15 7 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7060