ECTS Catalogue

I Studio of sculpture

Pedagogue: prof. dr hab. Mariusz Białecki
Assistant(s): dr Mariusz Burdek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

• zaliczenie z oceną

subject description

Celem zajęć jest profesjonalne opanowanie sprawności warsztatowej i kreacyjnej do realizacji zamierzonych celów artystycznych w obszarze rzeźby. Uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy. Program pracowni przewiduje zróżnicowanie tematów na poszczególne grupy studentów ( III, IV, V rok studiów). Celem zajęć jest profesjonalne opanowanie sprawności warsztatowej i kreacyjnej do realizacji zamierzonych celów artystycznych w obszarze rzeźby. Uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy. Program pracowni przewiduje zróżnicowanie tematów na poszczególne grupy studentów ( III, IV, V rok studiów).

short subject description

Pracownia ma charakter otwarty, wielowymiarowy, wielokierunkowy, łączy różne przestrzenie sztuki. Priorytetem kształcenia w pracowni rzeźby jest zindywidualizowane podejście do studenta z naciskiem na kreację, transformację formy, która nie opiera się jedynie na mimetycznym doświadczeniu studenta ale przede wszystkim na twórczym interpretowaniu, przesuwaniu granic i przekraczaniu konwencji, po to by student aktywnie mógł włączyć się we współczesną ikonosferę. Istotne jest uposażenie studenta w profesjonalne, klasyczne i współczesne środki wyrazu, które umożliwią mu eksplorowanie własnego potencjału, który w sposób świadomy wykorzysta w samodzielnej pracy.

form of classes

Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań, tematów określonych przez prowadzącego, wykłady z prezentacją multimedialną, dyskusje zbiorowe, indywidualne korekty. Zajęcia mają charakter otwarty oprócz pracowni rodzimej zakłada się współpracę z pracowniami warsztatowymi. Program pracowni zakłada zapraszanie pedagogów z innych dziedzin artystycznych w celu poszerzenia wiedzy na zadane problemy. Każde zadanie poprzedzone jest analizą przykładów rzeźb, zjawisk dotykających danego tematu. Dyskusje zbiorowe przechodzą w korekty indywidualne które są zasadniczą formą kształcenia w pracowni. Poza pracownią ważna jest możliwość pracy ze studentami na plenerach, gdzie wprowadzane są nowe zadania i problemy rzeźbiarskie. Plenery są kontynuacją i rozszerzeniem programu pracowni. Jest to przede wszystkim zderzenie się z nieograniczoną przestrzenią i bogactwem materiałów.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

obejmuje zakres programu przedmiotu Historia Sztuki a także szeroko pojętej kultury. Wymagana jest znajomość wydawnictw dokumentujących bieżące wydarzenia artystyczne , a w szczególności w dziedzinie rzeźby (kwartalnik ,, Orońsko”, ,,artluk”, miesięcznik ,, Arteon”).

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Obligatoryjne plenery w ramach kierunku

entry requirements
formal requirements

Pracownia podstaw rzeźby, projektowanie plastyczne, historia sztuki

preliminary assumptions

Student przychodząc do pracowni powinien posiadać : -zasady i możliwości budowy formy rzeźbiarskiej w oparciu o studia z natury oraz szeroko rozumiane kreacje artystyczne w obszarze rzeźby i pokrewnych dyscyplin artystycznych. Oraz posiadać świadomość artysty humanisty na poziomie, który zapewnia nieustanny rozwój twórczy i intelektualny oraz umiejętności współpracy w zespole.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02 K_K02 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych A2 _K03 K_K03 posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną A2 _K04 A_K06 posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych A2_K05 A_K07 posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z zastosowaniem technologii informacyjnych A2_K06

skills
descriptioncode

K_U01 posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych A2_ U11 K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności A2_ U12 K_U03 umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii A2_U13 K_U05 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach A2_ U15 K_U07 posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_U17 K_U08posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł A2_U18 K_U10 w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi A2_U20

knowledge
descriptioncode

K_W01 Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku A2_W08 K_W05 zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej, umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej A2_ W12Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.5 (en)d 180 9 Exercises 180h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7152