ECTS Catalogue

Ceramics

Pedagogue: prof. Teresa Klaman
Assistant(s): mgr Alicja Buławka-Fankidejska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ustalanie ocen zaliczeniowych odbywa się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w czasie trwania semestru oraz obecności na zajęciach. Kurs kształcenia w Pracowni Ceramiki artystycznej kończy się aneksem do wystawy dyplomowej.

subject description
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy) Kształcenie wiedzy w obszarze tradycyjnej i współczesnej Ceramiki Artystycznej
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Kształcenie umiejętności tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności przy zachowaniu walorów warsztatowych
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)Kształcenie umiejętności pracy zespołowej
short subject description

Problematyka zajęć uwzględnia indywidualne poszukiwania twórcze studentów w zakresie ceramiki i zakłada kształcenie m. in poczucia adekwatności wybranych technik ceramicznych do podejmowanych zadań, doskonalenie umiejętności technologicznych i warsztatowych, ambitnego poszukiwania nowych aspektów formalnych i kreacyjnych.

form of classes

Zajęcia polegają na realizacji pod opieką pracowników dydaktycznych, wcześniej przedyskutowanych i zatwierdzonych projektów.

subject area coverage

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie dwóch zadań, wybranych spośród ok .10 zaproponowanych. Istnieje możliwość realizowania tematów zaproponowanych przez samych studentów po wcześniejszej konsultacji z profesorem.

evaluation form credit with grading;
literature

Fachowe opracowania dotyczące technologii ceramiki. Albumowe wydania dokumentujące zarówno współczesne jak i historyczne osiągnięcia artystyczne w tej dziedzinie sztuki, katalogi wystaw i innego typu prezentacji ceramicznych

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Cyklicznie -letnie warsztaty ceramiczne w Rodowie, okazjonalnie – warsztaty na terenie siedziby Wydziału Rzeźby lub za granicą

entry requirements
formal requirements

Technologia Ceramiki

preliminary assumptions

Znajomość podstaw technologii ceramiki

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych

K_K02, K_K04
skills
descriptioncode

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości oraz samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze rzeźby

K_W02

Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

K_W03
knowledge
descriptioncode

Posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

K_U01

Umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

K_U03

Posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

K_U07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.5 (en)d 120 6 Art. workshop 120h
Art. workshop [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7158