ECTS Catalogue

II Studio of sculpture

Pedagogue: prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz
Assistant(s): mgr Sylwia Aniszewska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na zakończenie każdego semestru oceniamy realizację zaplanowanych ćwiczeń i indywidualny rozwój na przestrzeni ocenianego czasu.

subject description

Celem zajęć jest rozwój umiejętności warsztatowych i kreatywnych w obszarze rzeźby. Budowanie świadomości twórczej i kształtowanie indywidualnych postaw.

short subject description

Czas nauki w naszej pracowni to przejście od zobiektywizowanego świata opartego na  wnikliwej obserwacji natury do obszarów, w których zderzają się intuicja i świadomość. Stale doskonaląc i rozwijając umiejętności warsztatowe należy zastanowić się nad celowością ich użycia. Świadomość działania to nadrzędna wartość i cel stawiany przed studentami przychodzącymi do naszej pracowni. O podejmowanych przez studentów zadaniach decyduje nie przynależność do konkretnego rocznika, lecz osiągnięty stopień samoświadomości.

Zajęcia mają charakter pracowniany. Przyjmują formę zajęć grupowych na etapie omawiania ćwiczeń, a z czasem przekształcają się w rozmowy indywidualne. W trakcie tych rozmów próbujemy wspólnie dotrzeć do istoty podejmowanych problemów. Indywidualizacja metod jest jedną z głównych zasad funkcjonowania pracowni.

W semestrze realizowane są zwykle trzy zadania obowiązkowe w tym jedno bezpośrednio związane z modelem. Ilość  i charakter pozostałych zadań jest uwarunkowany kreatywnością i chęcią działania, którą również próbujemy wyzwalać i stymulować. Dla studentów III roku przygotowujemy w każdym semestrze po trzy tematy do rozwiązania i realizacji. Studenci IV roku mogą podjąć zaproponowane tematy lub wymiennie zaproponować własne . Studenci IX semestru podejmują tematy przygotowawcze

form of classes

Rozwiązywanie zadań, wykonywanie prac przewidzianych w programie pracowni, wykłady uzupełnione ogólno pracownianą dyskusją.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Sztuka świata ( wydawnictwo Arkady ), A. Kotula, P. Krakowski , Rzeźba współczesna, A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, Rzeźba, Architektura, Ernst Grombrich O sztuce,  Kwartalnik Orońsko, Arteon

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plenery w ramach kierunku.

entry requirements
formal requirements

Podstaw rzeźby, Projektowanie plastyczne, Historia sztuki, Historia rzeźby

preliminary assumptions

Student przychodząc do pracowni powinien posiadać :

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych

-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe

- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności

oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych

- posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną

- posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych

- posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z  zastosowaniem technologii informacyjnych

skills
descriptioncode

Student:

-posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

- umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

- umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

- jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach  prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

- posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

-posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną  rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- w sposób  świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi

knowledge
descriptioncode

Student:

-ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów

sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

-zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,

umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznejStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.7 (en)d 180 12 Exercises 180h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7188