ECTS Catalogue

Studio of Design for Culture

Pedagogue: dr Anita Wasik

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Przedmiotem procesu ewaluacji są produkty uczenia się studentów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach i oddanie wszystkich wykonywanych w semestrze prac. W semestrze zimowym są to 2/3 tematy, natomiast w semestrze letnim studenci wykonują jedną, rozbudowaną pracę. Oceniana jest zgodność projektów z założeniami, czytelność i celność pomysłu, odpowiednie i świadome wykorzystanie środków warsztatowych, wartość artystyczna. Każde zadanie oceniane jest w skali od 2 do 5+. Oceny z poszczególnych zadań podawane są zaraz po upływie terminu ich realizacji, co pozwala studentom na poprawienie błędów i nadrobienie zaległości. Przy ustalaniu końcowej oceny pod uwagę brana jest także terminowość wykonywania zadań, samodzielność, aktywność i zaangażowanie podczas zajęć, a także uzyskane w obowiązkowych konkursach nagrody i wyróżnienia. Poprawianie prac może odbywać się po zakończeniu semestru w terminie poprawkowym ustalonym przez władze Uczelni.

subject description

Przedmiotem nauczania w pracowni jest projektowanie graficzne dla instytucji kultury takich jak muzea, biblioteki, teatry itp. Zajęcia pozwalają studentom nabyć umiejętności zawodowe w zakresie projektowania druków ulotnych, identyfikacji wizualnych, gadżetów, nawigacji przestrzennych a także wystawiennictwa.

short subject description

Przedmiotem nauczania w pracowni jest projektowanie graficzne dla instytucji kultury takich jak muzea, biblioteki, teatry itp.

form of classes

Metodą dydaktyczną zastosowaną w trakcie prowadzenia zajęć jest metoda projektów. Studenci otrzymują zadania do wykonania w postaci briefów. Niektóre z tematów są poprzedzone wykładami. Tematy zadawane i omawiane są w trakcie semestru kolejno, korekty i kontrola postępu prac, jak również w znacznej mierze praca nad danym zadaniem odbywają się w trakcie zajęć. Zajęcia prowadzone są przy użyciu komputerów.

subject area coverage

Zakres tematyki wpisanej w działania Pracowni projektowania dla kultury jest szeroki i różnorodny tak jak bywa szerokie i różnorodne projektowanie dla instytucji kultury. Tematy mają uczyć kreatywności i elastyczności myślenia grafika, będą też niekiedy balansować na granicy grafiki i architektury czy grafiki i wzornictwa. W ramach tematów znajdą się takie działania jak projektowanie plakatów, afiszy, folderów itp. (szeroko pojęte druki ulotne), projektowanie znaków i identyfikacji wraz z projektowaniem nawigacji przestrzennych (wayfinding system) a nawet i  projektowanie wystaw.

evaluation form credit with grading;
literature

Springer F., Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne 2013;
Mrowczyk J. ,WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, Karakter 2011;
Wicha M., Jak przestałem kochać design, Karakter 2015

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo Do i Optima 2003;

Lenk K., Projekty i bazgroły, Słowo/obraz terytoria 2009;

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Czysty Warsztat 2009;

Regularna lektura kwartalnika 2+3 D.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Od studenta przychodzącego do pracowni wymaga się znajomości typografii, ilustracji oraz projektowania graficznego. Student powinien mieć opanowaną pracę w programach Photoshop i Illustrator oraz Indesign.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie

K2_K06

posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań

K2_K07
skills
descriptioncode

ma kompetencje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej, ale także do podjęcia pracy w zespole w studiach graficznych, reklamowych, wydawnictwach etc.; jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K2_U05

ma znajomość możliwości realizacyjnych oprogramowania służącego do projektowania graficznego, wiedzę na temat jego ograniczeń, umiejętność podejmowania decyzji realizacyjnych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U10

ma kompetencje niezbędne do twórczej, autonomicznej wypowiedzi autorskiej, ale także do podjęcia pracy w zespole w studiach graficznych, reklamowych, wydawnictwach etc.; jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K2_U13
knowledge
descriptioncode

posiada szczegółową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną - grafika

K2_W01

potrafi dokonywać świadomych wyborów technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

K2_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.3 (en)d 60 6 Exercises 60h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Graphic design s.1 (en)d 60 6 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7908