ECTS Catalogue

Artistic graphics – Studio of Serigraphy

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik
Assistant(s): mgr Jakub Zając

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena pracy studenta jest wypadkową jego aktywności w trakcie zajęć, realizacji założeń projektowych, kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem wybranym przedmiotem studiów.

subject description

Pierwszy etap stanowią zajęcia wprowadzające z poznaniem zasad technicznych wynikających z technologii warsztatu.

Studenci zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy w pracowni serigrafii.

Drugi etap stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w ramach których studenci realizują własne projekty.

 

short subject description

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami technicznymi wynikającymi z warsztatu serigrafii, umożliwiających właściwą realizację zagadnień artystycznych.

form of classes

Procedura realizacji zadania jest zawsze taka sama: od projektu stanowiącego zapis koncepcji i zawierającego informacje o kompozycji, światłocieniu, kolorze i kadrze poprzez dyskusje i studia porównawcze do ostatecznej realizacji projektu graficznego.

Praca warsztatowa opiera się głównie na poznaniu i doskonaleniu warsztatu poprzez właściwą realizację problemów plastycznych wynikających z wybranego projektu.

 

subject area coverage

 Brak tematów. W pracowni student realizuje własne projekty pod opieką prowadzącego.

evaluation form credit with grading;
literature
  • „Grafika artystyczna- podręcznik warsztatowy”- Wydział Grafiki ASP w Poznaniu 2007
  • „Pre-press – poradnik dla grafików”- G. Ambrose, P. Harris,   Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

„English for printmaking”-D.Kopacz, Ch. Nowicki, ASP we Wrocławiu, Wrocław 2010

- branżowe strony internetowe

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zapisy do pracowni

preliminary assumptions

Zainteresowanie studenta technologią i zasadami pracy w pracowni serigrafii. Ogólna wiedza z zakresu historii grafiki i sztuki.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

 Student jest zdolny do niezależnej motywacji twórczej i samodzielnego projektowania.

Potrafi komunikować się z otoczeniem oraz formułować krytyczne wypowiedzi, nawet w warunkach publicznej wypowiedzi. Student posiada umiejętność pracy w grupie.

 

skills
descriptioncode

Student potrafi wykonać prace graficzne w technice serigrafii. Jest przygotowany do planowania, przygotowania, realizowania oraz prezentowania własnych realizacji graficznych w technice serigrafii., Potrafi świadomie budować komunikat wizualny wspierając się wiedzą o kompozycji, perspektywie, teorii barwy. Potrafi łączyć techniki analogowe, takie jak szablony, rysunki z elementami przygotowanymi komputerowo za pomocą programów graficznych do przygotowania i realizacji projektów graficznych.

 

knowledge
descriptioncode

 Student zna podstawowe zasady budowy obrazu oparte o kompozycję, perspektywę i środki wyrazu. Zna technologię warsztatu serigrafii.

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.1 (en)d 90 6 Exercises 90h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7913