ECTS Catalogue

Design photography

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Assistant(s): mgr Emilia Wernicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie do zaliczenia wszystkich zadań realizowanych w bieżącym semestrze.

Zaliczeniom towarzyszy indywidualna rozmowa, która ma za zadanie udokumentować stan świadomości artystycznej studenta. Jego samodzielności w obszarze kreacji fotograficznej i plastycznej oraz postępy w w zdobywaniu fachowej wiedzy. W szczególności:

a) Znajomość rodzajów fotografii w epokach historycznych oraz wybranych zabytków z tej dziedziny;

b) Znajomość standardów technicznych fotografii cyfrowej oraz jej edycji elektronicznej na poziomie zaawansowanym;

c) Umiejętność kreacji oryginalnej formy artystycznej (środkami dostępnymi dla współczesnej fotografii) oraz przystosowanie i postprodukcja fotografiii;

e) Umiejętność projektowania sesji fotograficznej z dedykacją projektu do wybranej technologii przemysłowego powielania projektu.

Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego. Po każdym semestrze, w Pracowni lub na terenie Uczelni, odbywa się multimedialna prezentacja prac studentów.

subject description

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa. Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form fotograficznych, optymalizowanych dla idei przekazu oraz ich edycja graficzna (postprodukcja) na poziomie zaawansowanym.
Praktyczne opanowanie warsztatu fotografa w środowisku elektronicznych aplikacji graficznych. Nauka nowoczesnego projektowania i realizacji fotografii dla celów wydawniczych, - uwzględniająca przemysłowe standardy (poligraficzne i multimedialne) publikacji zdjęć.
Zadania są progresywnie komplikowane pod względem formy i funkcji fotografii w danym projekcie. Wymagana jest umiejętność organizacji środków wyrazu dla skutecznego przekazu treści, hierarchizacji treści w komunikacie wizualnym, dostosowanie formy przekazu do funkcji publikacji fotografii.

short subject description

Przedmiot koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektowaniem, wykonaniem i przygotowaniem fotografii do publikacji w zróżnicowanych środowiskach. Kształci umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa oraz umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form wydawniczych z użyciem fotografii.

Kształci umiejętności publikacji własnych fotografii w różnorodnych środowiskach publikacji.

form of classes

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej. Mają postać ćwiczeń oraz krótkich wykładów objaśniających istotne czynniki kreacji i standardów technicznych dla poszczególnych zadań.

Wykłady dotyczą również stosowanego w branży sprzętu, technologii oraz aplikacji graficznych, służących do kreacji różnorodnych form fotografii.

Podstawową formę zajęć stanowią indywidualne rozmowy ze studentami i korekty przedstawianych do zatwierdzenia roboczych projektów. Rozmowy ogólne dotyczą aplikowanych ćwiczeń oraz zagadnień kulturowo, technicznie lub technologicznie związanych z realizacją bieżącego projektu.

Prowadzący jest moderatorem wymiany idei, konfrontacji koncepcji oraz wiedzy warsztatowej między studentami.

Studenci samodzielnie - pod opieką prowadzącego zajęcia, realizują 1-3 złożone ćwiczenia w każdym semestrze.

subject area coverage

Zakres programowy.

a. Specyfika języka fotografii.

b. Obszary użyteczności fotografii.

° Fotografia kreacyjna;

° Fotografia produktowa;

° Fotografia dokumentalna.

c. Przemysłowe standardy edycji fotografii.

° Psycho-fizyczne standarty postrzegania;

° Przygotowanie fotografii do publikacji wydawniczej;

° Przygotowanie fotografii do publikacji elektronicznej.

d. Kreacja fotografii użytkowej.

° Określenie funkcji fotografii w konkretnym projekcie;

° Funkcja autonomiczna lub koegzystencja fotografii w projekcie graficznym;

° Wypracowanie koncepcji i scenariusza.

e. Preprodukcja fotografii użytkowej.

° Określenie potrzeb produkcyjnych i kosztów produkcji.

f. Produkcja fotografii użytkowej.

• Analiza warunków fotografowania (gabaryty, zastane oświetlenie, komunikacja w miejscu fotografowania, energia);

• Przygotowanie miejsca do produkcji fotografii (bezpieczeństwo, oświetlenie, klimatyzacja, wyposarzenie techniczne);

• Przygotowanie przedmiotu fotografii lub modela (wizaż);

• Przygotowanie rekwizytów i planu zdjęciowego (scenografii). Przygotowanie sprzętu fotograficznego;

• Analiza potrzebnego sprzętu fotograficznego, oświetlenia i innych urządzeń technicznych;

• Ustawienie odpowiednich parametrów technicznych aparatu, oświetlenia oraz procesorów ruchu, warunków bierzącego podgladu obrazu, komunikacji wi-fi, tetheringu i komputera do rejestracji zdjęć, itd.);

• Pomiar światła;

• Pomiar kontrastu;

• Pomiar temperatury barwowej. Realizacja sesji zdjęciowej;

• Charakterystyka produktu, analiza jego cech właściwych, realizacja planu zdjęcio- wego kreacji, prawidłowe przygotowanie moodboardu. Określenie skali produktu i odpowiednie przygotowanie studia (przestrzeń, stoły, statywy, stoły bezcieniowe, tła, akcesoria techniczne i elementy konstrukcyjne);

• Ustawienie produktu lub modela (asysta wizażysty i inna pomoc techniczna);

• Oświetlenie produktu (asysta techniczna). Wybór rodzaju oświetlenia. Praca ze światłem ciągłym lub fleszowym. Ustawienie lamp, blend, teł rozpraszających, filtrujących i kierunkujących światło. Ustawienie światła twardego lub miękkiego. Wybór preferencji światła. Klucz wysoki lub niski. Mieszanie światła zastanego z produkcyjnym;

• Zdjęcia próbne i analiza prawidłowości realizacji pod kątem kategorii zdjęciowych. Analiza właściwości fotografowanego przedmiotu. Ostateczna kontrola światła, (temperatury barwowej, kontrastu, elementów modelujących światło). Kontrola prawidłowego naświetlenia i działania sprzętu rejestrującego;

• Realizacja właściwej sesji fotograficznej;

g. Postprodukcja fotografii użytkowej.

• Formaty plików, rozdzielczość robocza i adresowana;

• Wybór i ustawienie przestrzeni barwnej;

• Parametry przygotowania obrazu do publikacji (druku, wyświetlania na ekranie, oraz do projektów internetowych);

• Wybór i ustawienia oprogramowania Adobe Creative Suite (Bridge, Lightroom, Photoshop, Camera Raw, InDesign, Illustrator);

• Selekcja zdjęć pod kątem technicznym i kreacyjnym. Bridge (selekcja zdjęć, prawidłowy opis zdjęć, batch rename, rating, szybkie przeglądanie i prezentacja zdjęć);

• Korekta zdjęć przed wywoływaniem RAW;

• Prawidłowe wywoływanie natywnego formatu zapisu cyfrowego RAW;

• Dadawanie do zdjęcia słów kluczowych, informacji o autorze oraz prawach autorskich, praca z mini bridge. Retusz i modyfikacja zdjęć. • Rodzaje retuszu, retusz a modyfikacja, granice retuszu. Narzędzia używane w cyfrowym retuszu (Photoshop i zewnętrzne pluginy). Kondycjonowanie zdjęć;

• Wyrównanie tonów;

• Adresowana korekcja koloru. Praca w programie Viveza;

• Adresowana korekcja kontrastu, mikrokontrastu, tonalności i ostrości zdjęć. Praca z pakietenm Nik Software. • Adresowane kondycjonowanie rozdzielczości. Praca w programie Resizer XL;

• Migracja zdjęć między RGB, CMYK i jednokanałowymi.

h. Publikacja fotografii użytkowej oraz dedykowany (adresowany) management parametrów zdjęć.

evaluation form credit with grading;
literature

1. O fotografii, - Susan Sontag.

2. Myślenie wzrokowe, - Rudolf Arnheim.

3. Światło w fotografii, - Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua.

4. Oświetlenie portretowe w praktyce, - Christopher Grey.

5. Historia fotografii, - Juliet Hacking.

6. A Photographer's Life, - Annie Leibovitz.

7. Fotografia technika i technologia, - Tadeusz Cyprian.

8. Ekspozycja bez tajemnic, - Bryan Peterson.

9. Kompozycja bez tajemnic, - Bryan Peterson.

10. Lampa błyskowa bez tajemnic, - Bryan Paterson.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Świadectwo ukończenia studiów I stopnia (licencjackich), zdany egzamin konkursowy na studia II stopnia.

preliminary assumptions

Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kreacją i publikacją fotografii. Predyspozycje do kreatywnego formułowania wielowątkowych komunikatów wizualnych. Kreatywność i motywacja do poznawania zasad niezbędnych w indywidualnym i zespołowym projektowaniu i realizacji fotografii.

Zaliczenie programu kształcenia z zakresu fotografii. Znajomość i zainteresowanie zagadnieniami wydawniczymi oraz edycją fotografii przeznaczonych do publikacji w różnych środowiskach.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy złożonych problemów fotograficznych i projektowych. Nabycie umiejętności publikowania fotografii w projektach wydawniczych oraz ich obrony pod względem przekazu i oryginalnego, autorskiego języka plastycznego.

Umiejętność pracy indywidualnej oraz współpracy w zespołach projektowych.

skills
descriptioncode

Znajomość obszarów funkcjonowania, możliwości i ograniczeń fotografii.

Znajomość klasyfikacji współczesnych form fotografii oraz ich zastosowania.

Znajomość środowiska elektronicznego przy edycji fotografii.

knowledge
descriptioncode

Praktyczna umiejętność fotografowania. Umiejętność analizy poszczególnych form fotograficznych oraz prawidłowej artykulacji wydawniczej publikowanych zdjęći. Biegła znajomość fachowej terminologii i standardów potrzebnych do przemysłowej publikacji projektów wydawniczych z użyciem fotografii.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.2 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.7937