ECTS Catalogue

History of architecture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

sem. 3 – egzamin pisemny testowy z pytaniami otwartymi, identyfikacja i analiza materiałów ilustracyjnych/ written test exam with open questions, identification and analysis of visual materials sem. 4 – egzamin pisemny testowy z pytaniami otwartymi, identyfikacja i analiza materiałów ilustracyjnych/ written test exam with open questions, identification and analysis of visual materials

Kryteria oceny 3/ Criteria for theassessment of3

Podstawowa wiedza z zakresu terminologii i wiedzy o historii architektury (z d. technikami budowlanymi) i urbanistyki; rozpoznanie głównych stylów (z identyfikacją periodyzacji) i najważniejszych dzieł oraz twórców; znajomość podstawowych założeń ideologicznych i kontekstu społeczno-kulturalnego.

Podstawowa umiejętność opisu budynku lub założenia urbanistycznego: planu, bryły, fasady.

Znajomość podstawowej literatury przedmiotu./

A basic knowledge of the terminology and the knowledge of the history of the architecture (the historical building/construction techniques) and urban planning; diagnosis of major styles (with identification of periodization) and the most important works and artists; knowledge of the basic assumptions of the ideological and socio-cultural context. A basic ability to describe the building or the urban planning: a plan, solid facades. Knowledge ofthe basic objective literature.

Kryteria oceny 4/ Criteria for theassessment of4

Dobra znajomość terminologii z zakresu architektury i urbanistyki, podstawowa znajomość terminów plastycznych. Identyfikacja dawnych technik budowlanych. Rozpoznanie stylów z periodyzacją; wskazanie głównych różnic regionalnych; dobre rozpoznanie dzieł architektonicznych i urbanistycznych oraz ich twórców. Umiejętność łączenia najważniejszych wydarzeń historyczno-społecznych z rozwojem architektury i urbanistyki.

Umiejętność opisu planu, bryły, fasady i elementów architektoniczno-dekoracyjnych.

Dobra znajomość literatury przedmiotu./

A good knowledge of the terminology in the field of architecture and urban planning, a basic knowledge of the terms of art. Identification of the ancient building techniques. Diagnosis of styles with periodization; pointing the main regional differences, good recognition of the architectural works and the urban planning as well as their creators. Ability to connect the most important historical and social events with the development of architecture and urban planning. Ability to describe the plan, solid, facades and architectural and decorative elements.

A good knowledge of the objective literature.

Kryteria oceny 5/ Criteria for theassessment of5

Bardzo dobra znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki; umiejętność swobodnej komunikacji za pomocą fachowego słownictwa w opisie architektury i urbanistyki. Bardzo dobre rozpoznanie stylów, dzieł i ich twórców z periodyzacją; wyjaśnienie idei kształtujących poszczególne formalne okresy; identyfikacja i wyjaśnienie różnic regionalnych. Umiejętność łączenia wiedzy z zakresu historii, kultury i historii architektury.

Umiejętność szczegółowego opisu i analizy obiektu architektury i urbanistyki.

Bardzo dobra znajomość literatury przedmiotu./

A very good knowledge of the terminology in the field of fine arts, architecture and urban planning, the ability to communicate freely with the professional vocabulary in the description of the architecture and the urban planning. A very good recognition of the art styles, works and their creators with periodization; explanation of the ideas that shape individual formal periods; identification and explanation of the regional differences. The ability to combine the knowledge of the history, culture and history of the architecture. Ability of the detailed description and the analysis of the architecture object and the urban planning.

A very good knowledge ofthe objective literature.

subject description

Cel poznawczy/ thecognitive objective:

1. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju architektury i urbanistyki kręgu europejskiego z wybranymi przykładami pozaeuropejskimi (terminologia, zjawiska, dzieła, twórcy, periodyzacja), w kontekście historycznym i społeczno-kulturowym oraz politycznym./Obtaining basic knowledge of architecture and urban development of the European circle with selected examples of non-European one (terminology, events, works, authors, the periodisation), in historical, socio-cultural and political context.

2. Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat dawnych technik budowlanych i ich wpływu na formę oraz rozwój budownictwa./Obtaining basic knowledge of historic building techniques and their influence on the design and development of construction.

 

Cel kształcący/ the educating objective:

1.Wykształcenie zdolności analizy zjawisk architektonicznych na tle społeczno-kulturowym, historyczno-politycznym, w odniesieniu do współczesności./Educating a capacity to analyze architectural phenomena on the socio-cultural, historical and political background, in relation to the present.

2. Umiejętność identyfikacji stylów i nurtów architektonicznych, dostrzeganie powiązań; umiejętność podstawowego opisu budynku (z identyfikacją jego elementów) oraz założenia urbanistycznego za pomocą fachowej terminologii/ The ability to identify architectural styles and trends, recognizing relationships, basic ability to describe a building (with the identification of its components) and the urban planning, using the professional terminology.

 

Cel praktyczny/ the praxeological objective:

1. Umiejętność formułowania problemów badawczych z zakresu architektury w kontekście pracy architekta wnętrz./Obtaining to formulate research problems in the field of architecture in the context of the work of the interior designer.

2. Świadomość potrzeby zdobywania informacji z zakresu sztuk plastycznych i kultury w celu podwyższenia poziomu własnego warsztatu twórczego./Awareness of the need to acquire information from a range of fine arts and culture in order to improve the level of their own creative workshop.

3. Wykształcenie postawy szacunku dla zabytków architektury i urbanistyki oraz świadomości znaczenia ich zachowania dla rozwoju kultury. /Obtaining an attitude of respect to historical architecture and urban planning, and awareness of the importance of their preservation for the cultural development.

short subject description

Zarys problematyki historii architektury (rozwój architektury a tło społeczno-polityczno-gospodarcze, warunki geograficzne; architektura a budownictwo; elementy architektoniczne i sposoby ich kreowania; historyczne techniki budowlane i ich wpływ na formę).

Podstawowe wiadomości z zakresu historii technik budowlanych, rozwoju formalnego elementów i detali architektonicznych w ujęciu historycznym z nawiązaniem do współczesności.

Historia architektury z elementami urbanistyki w kręgu europejskim (z uwzględnieniem ziem polskich) z przykładami pozaeuropejskimi w ujęciu historyczno-kulturowym i typologicznym, w kontekście najważniejszych zdobyczy i wpływu na rozwój kultury oraz architekturę współczesną (najważniejsze dzieła i twórcy oraz założenia ideologiczne, analiza porównawcza kompozycji i formy).

Issues outlinehistory of architecture (development of the architecture and the background of socio-political-economic, geographical conditions, architecture and construction, architectural elements and how they are created, historic building techniques and their impact on the form).

Basic knowledge of the history of construction techniques, development of the formal elements and architectural details in a historical context with reference to the present.

History of architecture with the elements of urban planning in the European circle (including the Polish territories) with examples of non-European area in historical-cultural and typological aspect, in the context of the most important achievements and its impact on the development of culture and modern architecture (the most important works and their authors

form of classes

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa, analiza materiałów ilustracyjnych/ lecture with multimedia presentation, problematic discussion, the analysis of visual materials

subject area coverage

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących architektury, budownictwa, urbanistyki, stylu.

Zarys problematyki historii architektury (rozwój architektury a tło społeczno-polityczno-gospodarcze, warunki geograficzne; architektura a budownictwo; elementy architektoniczne i sposoby ich kreowania; historyczne techniki budowlane i ich wpływ na formę).

2-4. Podstawowe wiadomości z zakresu historii technik budowlanych, rozwoju formalnego elementów i detali architektonicznych w ujęciu historycznym z nawiązaniem do współczesności (fundamenty; ściany/mury/podpory i ich elementy; konstrukcje i pokrycia dachowe; sklepienia/stropy; okna i drzwi; posadzki; historyczne materiały budowlane).

5-30. Historia architektury z elementami urbanistyki w kręgu europejskim (z uwzględnieniem ziem polskich) z przykładami pozaeuropejskimi w ujęciu historyczno-kulturowym i typologicznym, w kontekście najważniejszych zdobyczy i wpływu na rozwój kultury oraz architekturę współczesną (najważniejsze dzieła i twórcy oraz założenia ideologiczne, analiza porównawcza kompozycji i formy):

5-7. Okres starożytny: architektura i elementy urbanistyki (Egipt, Mezopotamia, Grecja i okres hellenistyczny, Rzym)

8-9. Architektura wczesnochrześcijańska, romańska

10. Architektura gotycka, elementy urbanistyki średniowiecznej Europy

11-12. Architektura renesansowa i manierystyczna, elementy renesansowej urbanistyki

13-14. Architektura barokowa i założenia wnętrz urbanistycznych

15. Klasycyzm i neopalladianizm w Anglii

16-17. Architektura klasycystyczna w pozostałych krajach

18-22. Architektura XIX w. (Europa i Ameryka: klasycyzm, neoklasycyzm, empire, historyzm, styl Regencji i wiktoriański w Anglii, architektura przemysłowa; urbanistyka)

23. Architektura i urbanistyka u progu XX w. (secesja, koncepcja miast ogrodów)

24. I faza modernizmu w Europie

25. I faza modernizmu w Polsce

26-27. II faza modernizmu i Art Deco

28. Modernizm po 1945 r., socrealizm

29. Nurty postmodernistyczne

30. Wycieczka dydaktyczna/

1. Explanation of basic terms relating to architecture, construction, urban, style. An outline of the history of architecture issues (the socio-political-economic background of development of architecture; geographical conditions; architecture and construction, architectural elements and how they are created, historic building techniques and their impact on the form).

2-4 Basic knowledge of the historical construction techniques; the development of the formal elements and architectural details in a historical context with reference to the present day (foundations/ walls / props and their components, roof structures and roofing/ceilings; windows and doors; flooring; historical buildings materials).

5-30 History of architecture with elements of urban planning in the European circle (including the Polish territories) with examples of non-European area in historical-cultural and typological assumption, in the context of the most important achievements and the impact on the development of culture and modern architecture (the most important works and their authors and ideological assumptions, comparative analysis of the composition and forms):

5-7 The ancient period: architecture and urban design elements (Egypt, Mesopotamia, Greece and the Hellenistic age, Rome)

8-9 Romanesque architecture

10. Gothic architecture, urban design elements of medieval Europe

11-12. Renaissance and Mannerist architecture; elements of Renaissance town planning

13-14. Baroque architectureand the assumptions of urbandesign

15. ClassicismandPalladianismin England

16-17. Classical architecturein other countries

18-22. Architecture in the nineteenth century (Europe and America: classicism, neo-classicism, empire, historicism, Regency and Victorian style in England, industrial architecture, urban planning)

23. Architecture and urban planning at the beginning of the twentieth century (Art Nouveau, the concept of the garden cities)

24. Phase Iof the Modernismin Europe

25. Phase Iof the Modernismin Poland

26-27. Phase II of the Modernismand the Art Deco

28. The Modernismafter 1945, the Socialist Realism

29. The Postmodern trends

30. The educational trip

evaluation form egzamin;
literature

Literatura podstawowa/Basic literature:

1. Koch Wilfried, Style w Architekturze, Warszawa: Świat Książki, 1996.

2. Miłobędzki Adam, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989.

3. Müller Werner, Atlas Architektury, t. I-II, Warszawa: Prószyński i S-ka 2003 (oryg. 1974).

4. Sztuka świata, t. 1-16, red. Kunińska Izabela, Warszawa: Arkady, 1989-1996 i późniejsze (wybrane problemy i ilustracje).

5. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa: Arkady, 2001.

Literatura uzupełniająca/Supplementary literature:

1. Llera Ramon R., Historia architektury, Warszawa: Buchmann, 2008.

2. Mączeński Zdzisław, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa: Arkady, 1956 (repr. 1997).

3. Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa: Wydaw. Interpress, 1988.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Kubalska-Sulkiewicz Krystyna, Warszawa: PWN, 2004.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak/ no requirements

entry requirements
formal requirements

brak/ no requirements

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (AW-K01). /Understands the need forlearningthroughout life (AW-K01).

Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje (AW-K03)./ Can acquire, accumulate and consciously analyze and interpret information (AW-K03).

Posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych, prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą (AW-K08)./ Has the ability to reflect on the social, scientific, legal and ethical aspects related to his own work (AW-K08).

skills
descriptioncode

Posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych (AW-U09)./ Has the ability to acquire and to analyze information from the different areas in order to carry out the project works (AW-U09)

Potrafi rozpoznać tożsamość miejsca (AW-U11). / Is able torecognize theidentity of the place (AW-U11).

Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych z wykorzystaniem różnych źródeł (AW-U19). / Has the ability to discuss and to apply the substantial arguments on the different areas of the visual arts using a variety of sources (AW-U19).

knowledge
descriptioncode

Zna i rozumie główne kierunki i zjawiska w historii sztuk plastycznych z uwzględnieniem architektury i sztuk projektowych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami (AW-W09)./Knows and understands the major trends and developments in the history of the visual arts including the architecture and the art design, and knows publications related to these issues (AW-W09)

Zna aparat pojęciowy charakterystyczny dla architektury, umożliwiający analizowanie i opisywanie cech stylistycznych obiektów i epok (AW-W12)./Knows the conceptual apparatus characteristic of the architecture, which allows to analyze and describe the stylistic features of objects and eras (AW-W12)

Ma elementarną wiedzę w zakresie budownictwa umożliwiającą rozpoznanie i rozróżnienie technologii stosowanych w budownictwie (AW-W16)./ Has an elementary knowledge of the construction allowing the diagnosis and the distinction of the technologies used in the construction (AW-W16).Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Painting s.5 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Cultural Spaces Architecture s.3 r 30 1 L 30h
L [Z]
Interior Design s.3 r 30 1 L 30h
L [Z]
Design s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z]
Painting / Technology of Public Art s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Painting s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8046