ECTS Catalogue

Technology of Wall Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): dr Anna Waligórska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania na danym poziomie kształcenia. Do kryteriów oceny należą:

– poziom artystyczny prezentowanych prac

– poziom techniczno-technologiczny wykonanej pracy

– postęp w procesie kształcenia

– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

subject description

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Nauka w Pracowni trwa 5 semestrów i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja projektów w pełnej formie technologicznej lub wykonanie fragmentu projektu w zakładanej technologii), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć wzrasta wraz ze zdobywaną wiedzą technologiczną i merytoryczną. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Na III i IV r. studenci mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, w tym celu tematy ćwiczeń uwzględniają różnorodne formy plastyczne z zakresu malarstwa ściennego i witrażu. Proces realizacji zadań zwykle poprzedzony jest zapoznaniem się z realizacjami już istniejącymi – analiza historyczna, technologiczna. Przygotowaniem wstępnych projektów, omówieniem ich w czasie indywidualnych rozmów z osobami prowadzącymi jak również w czasie publicznych wystąpień (na forum pracowni czy też wobec osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację konkretnych zadań – korekta). Przygotowaniem projektu realizacyjnego (przy pracach zespołowych wybór najlepszego projektu) i realizacja. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas na realizację na następne semestry. W miesiącach letnich organizowane są plenery realizacyjne (pracownia podejmuje się zadań poza strukturami uczelni z zakresu malarstwa ściennego i witrażu). Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zewnętrznymi ofertami realizacyjnymi oraz ich wartością poznawczo-artystyczną w procesie kształcenia. Studenci V roku traktowani są indywidualnie. Studenci winni sami sprecyzować temat, formę realizacji i zrealizować swój projekt w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia.

short subject description

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o poznawane technologie i techniki związane z malarstwem ściennym i witrażem. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów umożliwiające studentom usamodzielnienie się zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i wejścia w uwarunkowania społeczne. Zapewni to absolwentowi swobodę w podejmowaniu różnych zadań artystycznych zarówno kreowanych przez siebie jak również odpowiedzenia na potrzeby zewnętrzne.

Celem jest zbudowanie własnego języka wypowiedzi artystycznej i świadomego jego wykorzystania.

form of classes

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

M. Rzepińska „Historia koloru”

Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”

D. Hornung „Kolor”

E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”

John Gage „Kolor i kultura”

Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”

Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”

Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”

Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”

Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz,  „Graffiti w Polsce 1940-2010”

M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”

dwumiesięcznik „Barwy szkła”

Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.

„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8100