ECTS Catalogue

History of media art

Pedagogue: dr Katarzyna Lewandowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Frekwencja, udział studentów w trakcie omawiania tekstów i w trakcie dyskusji, wynik egzaminu pisemnego w formie tekstu oraz wynik z identyfikacji materiału wizualnego przygotowanego w formie slajdów

subject description

cel poznawczy;

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

cel kształcący;

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

-analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego
i osobistego

cel praktyczny;

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

 

short subject description

Przedmiotem kursu jest zapoznanie studenta z historią nowych mediów, od wczesnej fotografii i filmu eksperymentalnego poprzez "ucieleśnienie" ciała jako nowego niezwykle interesującego medium artystycznego tak chętnie używanego w działaniach performatywnych od Wielkich Awangard w latach 20 i 30-tych wieku XX aż po kontrowersyjną sztukę związana z nauką (science-art i bio art).

form of classes

Wykład, prezentacja multimedialna, konwersacja ze studentami, praca na tekstach dotyczących tematu

subject area coverage

czym są nowe media; nowa teoria krytyczna/nowe ruchy artystyczne lat 20 i 30 XX w.; wpływ na sztukę nawałnic ideologicznych, wojen, rozwoju technologicznego i myśli społeczno-filozoficznych tego okresu; Omówienie sytuacji powojennej/Fluksus lata 60 i 70 z tak zwaną 'nowa historią sztuki', której głównymi cechami było zaangażowanie społeczne oraz walka i opór wobec władzy - szeroko rozumianej; eksperymentalia w sztuce polskiej lat 60 i 70 XX. która wykorzystywała fotografię , film, video oraz ciało, artyści i najważniejsze ośrodki; lata 80 i 90 ( nowe technologie, sztuka krytyczna, postmodernizm oporu, body art, abject); Lata 2000 - tworzenie internetowych kolekcji, afirmacja w filozofii i sztuce oraz życiu społecznym; science-art i bio-art; figura cyborga i hybrydy.

evaluation form credit with grading;
literature

Bakke Monika, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000

Monika Bakke, Bio-transfiguracja. Sztuka i etyka posthumanizmu, UAM, Poznań 2010

Bauman Zygmunt, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, UMK, Toruń 1995

Benjamin Walter, Mała historia fotografii, [w:] Anioł Historii, Poznań 1996, s. 105-124

Benjamin Walter, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Anioł Historii Poznań 1996, s. 201-239

Brach-Czaina Jolanta, Ciało współczesne, [w:] „Res Publica Nowa”, nr 11, 2000, s. 3-10

Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Wyd. eFKA, Kraków 1999

Braidotti Rosi, Po człowieku, PWN 2014

Ciesielska Jolanta, Kondycja ludzka, [w:] „Magazyn Sztuki” nr 6/7 (2/3), 19995, s. 72-81

Clair Jean, De Immundo, Warszawa 2009

Clark J. Timothy, Bóg nie został strącony, [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki, Poznań 2009, s. 475-583.

Czubak Bożena, Sztuka na marginesie rzeczywistości, [w:] „Magazyn Sztuki”, nr 4, 1994, s.44-54

Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła, wyd. Neriton, Warszawa 2004

Kamińska Magdalena, Niecne memy. Dwanaście wykładow o kulturze internetu, Arsenał, Poznań 2013

Kluszczyński Ryszard W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001

Kowalczyk Izabela, Ciało, władza i cenzura (na przykładzie jednej pracy, która nie istnieje i drugiej, której nie widać), [w:] „Magazyn Sztuki” nr 23 (3), 1999, s. 29-32

Leszkowicz Paweł, Sztuka a płeć. Szkic o współczesnej sztuce polskiej, [w:] „Magazyn Sztuki’, nr 22 (2), 1999

Narracje. Estetyki. Geografie. Fluxus w trzech aktach, Krytyka Polityczna 2014

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Re. Borkowski Grzegorz, Mazur Adam, Branicka Monika, Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008

Sitkiewicz Piotr, Polska szkoła animacji, Słowo/Obraz/Terytoria, Kraków 2013

Sontag Susan, O fotografii, Kraków 2009

Truszkowski Jerzy, Artyści radykalni, Galeria Bielska, 2008

Turowski Andrzej, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979

 

Literatura uzupełniająca:

Historia ciała. Od renesansu do oświecenia, t. 1, Gdańsk 2011

Menninghaus Winfried, Wstręt teoria i historia, Kraków 2009

Baudrillard Jean, Spisek sztuki, Warszawa 2006

Benjamin Walter, Anioł Historii, Poznań 1996

Chamayou Gregorie, Podłe ciała, Gdańsk 2012

Bataille Georges, Historia erotyzm, Warszawa 2012

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Analiza współczesnej historii sztuki i myśli filozoficzno-społecznej (teoria) oraz sztuki (praxis) w kontekście historii nowych mediów

preliminary assumptions

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

K_K01

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
skills
descriptioncode

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02

-analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06
knowledge
descriptioncode

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

K_W04

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.4 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8115