ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca.

subject description

The Fourth Studio of Drawing is open to various artistic attitudes of the students and their ideas concerning their own development. An opportunity to work with a model and confrontation of the experiences gained in previous years within the discipline understood in a classic way, connected with the obligation to exceed the boundaries of one's own skills, taking risks, and experimenting, constitute the foundation of the Studio's program. The Fourth Studio values the work process itself, the openness to one's mistakes, unsuccessful attempts, experience, without all of which, in my opinion, it is impossible to work out one's own handwriting in art. An impressive finishing exhibition is not equally important. During the semester the students will realize individually designated projects, expanding their field of attention and abilities and shaping their individual technique via earnest studies.

short subject description

Our offer for students of 3rd year, who finished the 2-year Elementary Education, comprises classes based on nature (model, anatomy, realistic drawing, various techniques and means of expression, working with monumental format as well as with miniature), and studio work based on arrangements of suggestive spacial configurations with a model, encouraging the students to individual drawing interpretations. Having gained some experience, the students of 4th year are encouraged to realize their own creative conceptions. They develop analytical thinking, learn how to freely express themselves through their artistic work, how to formulate conceptions on the level of word, how to defend their conceptions, and how to consistently realize them.

form of classes

To get credit the students will have to prepare a presentation of their works, as well as a spoken explanation, and be actively engaged in the classes. What is taken into account is not only the artistic value of their works, but also, within the individualized education system in the Studio, visible progress in perception, registering the reality, development of knowledge of building the field of drawing, awareness of formal choices, determination and consistent work.

subject area coverage

Individual for every student: study of a model, space, drawing expressed in other than two-dimensional media; we are open to different forms of developing the drawing experience (object, installation, film, drawing animation).

evaluation form credit with grading;
literature

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.

Roland Barthes, „ Światło obrazu”, Alethea, 2011,

Susan Sontag, „ O Fotografii”, Karatker, 2009,

Hans Belting, „ Antropologia Obrazu”, Universitas 2007

Hanna Segal,”Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka” , Universitas,

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa
2005, “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

Georges Didi- Huberman, L’Œil de l’histoire – Tome 1, 2009 (Strategie obrazów - Oko historii 1, 2011

Merleau - Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, Aletheia, 2001

literatura dotycząca rysunku np. FUKT, magazine for contemporary drawing

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Knowledge of techniques, understanding of concepts connected with drawing, understanding of changes and new possibilities in the history of drawing.

preliminary assumptions

Knowledge of composition, creating one's own drawing space, and knowledge of and ability to use the tools of artistic technique.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student is able to work in a team

(MJ_UO4)

MJ_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K03 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
MJ_K04 Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

MJ_K05 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03

MJ_K07 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

MJ_K10 Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K13 Potrafi zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

 

skills
descriptioncode

The student can independently create a work of art and has his/her own, independent artistic conceptions,

(MJ_UO1)

artistic awareness, can realize them

(MJ_U02)

can design artistic works in an aesthetic aspect

(MJ_U03)

and has formal abilities to express his/her own conceptions, ideas and artistic concepts

(MJ_U05), (MJ_U06)
knowledge
descriptioncode

MJ_W01 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

MJ_W05 Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi A1_W12

MJ_W06 Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10

MJ_W07 Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

MJ_W09 Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8141