ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński
Assistant(s): dr Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną.

subject description

Pracownia rysunku zajmuje się realizacją projektów artystycznych
jako indywidualnej wypowiedzi każdego studenta, na poszukiwaniu własnych środków ekspresji, zwróceniu uwagi na to co istotne w tworzeniu, na kształtowaniu indywidualnego, opartego na rzetelnej nauce warsztatu.

short subject description

Kreowanie przestrzeni, realizacja własnych koncepcji twórczych, rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac. Duży nacisk kładziony jest na rysunkowe studium postaci z natury.

form of classes

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych prac, zadań,projektów
połączona z dyskusją.

subject area coverage

Indywidualny dla każdego studenta (studium przestrzeni, praca
z modelem, animacja rysunkowa)

evaluation form credit with grading;
literature

dotycząca rysunku

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Znajomość warsztatu, wiedza na temat rysunku na przestrzeni
wieków jak się kształtował.

preliminary assumptions

Wiedza z zakresu kompozycji, koloru, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

MJ_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

MJ_K03

Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

MJ_K04

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

MJ_K05

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy

MJ_K07

 Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie

MJ_K10

Potrafi  zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne  z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

MJ_K13

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

MJ_U15
skills
descriptioncode

Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne

MJ_U01

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych

MJ_U02

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych 

MJ_U03

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych

MJ_U05

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami

MJ_U07

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych

MJ_U09

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych

MJ_U10

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni

MJ_U11

Posiada umiejętność i świadomość  wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych

MJ_U12

 Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

MJ_U13

Zna formy zachowań związane z publicznymi  prezentacjami własnych dokonań

MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych

MJ_W01

Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

MJ_W05

Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce

MJ_W06

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego

MJ_W07

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8143