ECTS Catalogue

History of design

Pedagogue: mgr Marta Kołacz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Evaluation Criteria – Degree 3

- Student has mastered the material, has a general idea of ​​the history of design.

- Student has knowledge of the basic concepts of design history and can locate them in the historical, cultural and social context

- Student engages in the learning process.

- Student has minimum presence of 60%

Evaluation criteria- Degree 4

- Knowledge of student covers all material presented, but may have deficiencies in unimportant details.

- Student recognizes and explains the impact of cultural and social contexts in shaping design.

- Student is able to analyze the relationship (similarities and differences) between the periods.

-Student engages in the learning process, is active in the classroom

- Student has min minimum presence of 75%
Evaluation criteria - Degree 5

- Knowledge of student covers all material presented, freely talks about design concepts, analyzing projects, knows date of creation and creators.

- Student recognizes and explains the impact of cultural and social contexts in shaping design.

- Student is able to analyze the relationship (similarities and differences) between the periods.

- Student engages in the learning process is active during class

 

subject description

Kurs prezentuje rozwój wzornictwa od XVIII wieku do teraźniejszości , ze zwróceniem szczególnej uwagi na towarzyszące mu przemiany kulturowe i ukazanie kompleksowości designu, którego zadania wykraczają daleko poza estetyzację produkcji przemysłowej. Historia wzornictwa jest nie tylko częścią historii sztuki, lecz historii cywilizacji. Wzornictwo ukazane zostanie w kontekście rozwoju nauki, zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie. Architektura, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, sztuka, film, telewizja, nowe technologie oddziaływały na siebie w nie zawsze przewidywalny sposób. Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na rozwój wzornictwa i jego rolę i miejsce w społeczeństwie i kulturze popularnej. Wykłady prezentują trendy, które ukształtowały współczesny design od rewolucji przemysłowej, aż po czasy współczesne.

/
The course presents the development of design from the eighteenth century to the present, with special attention to the accompanying cultural changes and show the complexity of the design, the tasks of which go far beyond aestheticisation of industrial production. The history of design is not only part of the history of art, but the history of civilization. Design will be shown in the context of the development of science, social and political changes in Poland and in the world. Architecture, graphic design, industrial design, art, film, television, new technologies interacted with each other in not always predictable manner. During the course, students learn about these relationships and their influence on the development of design and its role and place in society and popular culture. Lectures present the trends that have shaped the contemporary design of the industrial revolution to modern times.

short subject description

/
The course presents the development of design from the eighteenth century to the present, with special attention to the accompanying cultural changes and show the complexity of the design, the tasks of which go far beyond aestheticisation of industrial production.

form of classes
subject area coverage

The course presents the development of design from the eighteenth century to the present, with special attention to the accompanying cultural changes and show the complexity of the design, the tasks of which go far beyond aestheticisation of industrial production. The history of design is not only part of the history of art, but the history of civilization. Design will be shown in the context of the development of science, social and political changes in Poland and in the world. Architecture, graphic design, industrial design, art, film, television, new technologies interacted with each other in not always predictable manner. During the course, students learn about these relationships and their influence on the development of design and its role and place in society and popular culture. Lectures present the trends that have shaped the contemporary design of the industrial revolution to modern times.

1 The Industrial Revolution 1800-1880
2 utopian and antiindustrial movements
3 Unification arts and crafts 1890-1912
4 Polish Applied Art 1890-1918
5 Art / Revolution / Machine 1912-1944
6 Independent State / An independent style - Welcome to Poland 1919-1939
7 Modernism and Mass Culture 1945-1960
8 We want to be modern. Polish reality of design in the years 1940 - 1990
9 Progress / Protest / Pluralism 1960-2000
10 Design Here and Now / World-vs Locality / Design in Poland and in the world around 2000

evaluation form egzamin;
literature

Required reading:

Frejlich Czesława (red.), 2001, Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999

Frejlich Czesława (red), 2013, Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku

Huml Irena, Polska Sztuka Stosowana XX wieku, Warszawa 1978

Mrozek Józef A., Odrodzenie sztuk i rzemiosł, [W:] Sztuka świata, t. 8, Arkady, Warszawa 1994, s.297-313;

Mrozek Józef A,, Sztuka stosowana i wzornictwo w pierwszej połowie XX wieku, [W:] Sztuka świata, t. 9, Warszawa 1996, s.251-309;

Mrozek Józef A., Wzornictwo przemysłowe na świecie, [W:] Sztuka świata, t. 10, Warszawa 1996, s.243-277;

Sparke Penny, 2012, Design. Historia wzornictwa, Wydawnictwo Arkady

 

Further reading:

 

Guidot Raymond, Design 1940-1990

Dziedzic Maria [red] Warsztaty Krakowskie 1913-1926, Kraków 2010

Raizman David, History of Modern Design (2nd edition), London, 2010

Fiell Charlotte & Peter, Design Now!, Taschen 2007

Frąckiewicz Anna [red] Spółdzielnia Artystów Ład, 1926 – 1996, Tom I, Warszawa 1998

Luca Amadel Gian, Discovering Women In Polish Design, Warszawa 2009

Pile John, Historia wnętrz, Arkady 2009, (rozdziały: Epoka wiktoriańska, Ruchy estetyczne, Art Nouveau i Wiedeńska Secesja, Eklektyzm, Narodziny nowoczesności, Art deco i wzornictwo przemysłowe, Styl międzynarodowy w Europie, Modernizm w Ameryce, Triumf nowoczesności, Wnętrza końca XX wieku)

Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, 2011

Sparke Penny, An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century, 2004

Wzornictwo w Polsce. Praca zbiorowa [Biblioteka Wzornictwa IWP, 1’87], Warszawa 1987

 

Recommended links:

 

Słownik projektantów polskich, http://www.slownikprojektantow.pl/

Józef A. Mrozek, Polskie wzornictwo XX wieku

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_polskie_wzornictwo

Design Library, http://designmuseum.org/design

Victoria & Albert Museum Collections online: http://collections.vam.ac.uk /

The Museum of Modern Art Collection online: http://www.moma.org/collection/search.php

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

none

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- Student analyzes and interprets the projects and concepts of design in accordance with their historical context, cultural and social

A1-K02

- Student is aware of the need to increase knowledge of the history of design in order to be representative of the opinion-field design

 

A1-K02 A1-K01
skills
descriptioncode

/
- Student has the ability to discuss issues related to the evolution of style, form and function in design

A1-U22
knowledge
descriptioncode

- Student can discuss the main currents of history and recognize the characteristics of stylistic typical for projects of a certain age

A1-W11

/
- Student recognizes typical examples of projects and is able to locate them in a historical context

A1-W11 A1-W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8171