ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Jarosław Bauć
Assistant(s): dr Mateusz Pęk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryteria oceny: aktywne uczestnictwo w programie pracowni.

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

 

subject description

• Cel poznawczy:

a. szeroko rozpoznana sfera przekazu wizualnego/medialnego

b. umiejętność budowy konstruktu malarskiego

• Cel kształcący:

a. pozycjonowanie własnej praktyki artystycznej wobec historii sztuki

b. tworzenie komunikatu wizualnego wobec kultury współczesnej

c. umiejętność formułowania indywidualnej propozycji artystycznej

• Cel praktyczny:

a. umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej

b. świadomość kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki


• Pracownia proponuje trzy zasadnicze nurty recepcji formy malarskiej:
a. związany z ideą abstrakcji i autonomii malarskiej
b. związany z ideą awangardy i krytyki obrazu
c. związany z nurtem postmodernistycznym czyli poszerzonym i intermedialnym obrazem

 

 

short subject description

Celem jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy twórczej, oraz umiejętność poruszania się w obszarze świata sztuki.

form of classes

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

subject area coverage
evaluation form credit with grading;
literature

Wasyl Kandyński "Punkt i linia a płaszczyzna"

Roland Topor "Chimeryczny lokator"

Susan Sontag "Przeciw interpretacji i inne eseje"

Nicolas Bourriad "Estetyka relacyjna"

Claire Bishop "Sztuczne Piekła"

Witold Gombrowicz "Dzienniki"

Walter Benjamin "Twórca jako wytwórca"

Bruno Latour "Nigdy nie byliśmy nowocześni"

"Nowa Szkoła Nowojorska"

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Przewidziane dla wszystkich pracowni specjalizacyjnych.

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie IV semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncode

MJ_K01  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  A1_K01

MJ_K09  Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia

w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć

kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych  A1_K05

skills
descriptioncode

MJ_U02  Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych  A2_U11 

MJ_U03  Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych  A1_U15

A1_U16

MJ_U08  Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych  A2_U15

MJ_U10  Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych  A2_U16

MJ_U13  Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych  A1_U22

knowledge
descriptioncode

MJ_W02  Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo  A2_W08

MJ_W06  Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce  A2_W10 

MJ_W09  Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej  A2_W12Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8200