ECTS Catalogue

Artistic graphics-Studio of Linocut

Pedagogue: prof. dr hab. Janusz Akermann
Assistant(s): dr Aleksandra Prusinowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena pracy studenta jaest wypadkową jego ogólnej postawy, obecności i aktywności w trakcie zajęć, a przede wszystkim kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem przedmiotem studiów. Praktyczne metody oceny pracy studenta: podczas bieżących zajęć dokonywana jest korekta permanentna, co ma charakter oceniania ciągłego, sprawdzana jest obecność na zajęciach, kontrolowana jest terminowość realizowanych zadań oraz ich zgodność z przedstawionymi założeniami. Na pozytywną ocenę pracy studenta mają wpływ: osiągnięcie wszystkich założeń programowych, stuprocentowa obecność na zajęciach, duża samodzielność w zakresie warsztatowym oraz wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym i technicznym. Na negatywną ocenę pracy studenta mają wpływ: niepełna obecność na zajęciach, mała samodzielność warsztatowa oraz wykonanie prac o słabym poziomie technicznym i artystycznym oraz całkowity brak samodzielności warsztatowej połączony z brakiem pomysłów na wykonywanie własnych realizacji.

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafki artystycznej, poznanie i praktyczne stosowanie technik druku wklęsłego oraz wypukłego, umożliwiające swobodną wypowiedź artystyczną formułowaną za pomocą grafcznych środków wyrazu w formie miniatur oraz grafki monumentalnej.  Głównym celem pracy ze studentami jest pobudzenie i stymulowanie indywidualnej świadomości twórczej w obrazie graficznym przy pomocy wcześniej poznanych technicznych właściwości druku. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych studentom tematów, indywidualnych rozmów związanych z praktyczną realizacją poruszanych zagadnień, a także próbami indywidualnego pokonywania problemów formalno – technicznych. W ciągu kolejnych zajęć realizowane są bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami powstawania prac, zaistniałymi problemami technicznymi i sposobami ich wyeliminowania, oraz nowymi pomysłami.

short subject description

Celem kształcenia jest ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności doboru i posługiwania się technikami druku wklęsłego lub wypukłego w sposób umożliwiający wyrażenie myśli i formułowanie problemu artystycznego;

form of classes

Przedmiot realizujemy w dwóch grupach. Pierwszą grupę stanowią zajęcia wprowadzające tzn. wykłady/porównania/korekty. Na bazie katalogów, grafik, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej w szczególności w technice linorytu. Drugą grupę stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia. W tej grupie wyróżniamy: poznawanie procesu projektowego oraz praca warsztatowa.

subject area coverage

Autorskie projekty w technice linorytu lub technice mieszanej do realizacji w postaci spójnego cyklu grafik. W program zajęć wpisana jest swoboda decyzji i działań. Wybrane zagadnienia z teorii grafiki współczesnej. Wybrane zagadnienia z techniki i technologii linorytu innych technik grficznych – sposoby ich łączenia Grafika w obszarze działań przestrzennych. Grafika w instalacji. Grafika eksperymentalna. Realizacja pracy dyplomowej.

evaluation form credit with grading;
literature

- Małgorzata Daszyńska – „Techniki graficzne powielane i odbijane” WSiP, Warszawa 1992 r. - „Grafika wczoraj i dziś”, Warszawa 1974 r. - Irena Jakimowicz – „Współczesna grafika polska”, Arkady, Warszawa 1975 r. - Andrzej Jurkiewicz – „Podręcznik metod grafiki artystycznej”, Arkady - Jerzy Werner-„Technika i technologia sztuk graficznych”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972 r. Literatura uzupełniająca: albumy dotyczące grafiki, katalogi z wystaw grafiki współczesnej.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Praktyka w ramach kierunku (3 – tygodnie) do zaliczenia do końca studiów

entry requirements
formal requirements

Pracownia z grupy technologii do wyboru. Podstawy grafiki artystycznej i rysunku

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu; podstawy rysunku.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Landscape Design s.5 (en)d 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Sculpture s.5 (en)d 30 2 Art. workshop 30h
Art. workshop [Z st.]
Design s.5 (en)d 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Interior Design s.5 (en)d 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Graphic Arts s.5 (en)d 90 10 Exercises 90h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts s.3 (en)d 90 8 Exercises 90h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.3 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8236