ECTS Catalogue

Selected Issues of Contemporary Philosophy

Pedagogue: dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie na ocenę.

subject description

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami filozofii współczesnej.

- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności działania, opartej na sztuce rozumienia,

- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

short subject description

Wykład zaznajamia z wybranymi zagadnieniami współczesnej filozofii europejskiej.

form of classes

Wykład konwersatoryjny.

subject area coverage
  1. Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.
  2. Husserlowska idea fenomenologii.
  3. Poznające świat ego źródłem sensu świata – sens redukcji transcendentalnej.
  4. Egzystencjalny skutek redukcji transcendentalnej w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.
  5. Gadamerowskie ujęcie dzieła sztuki – porażające stopienie horyzontów.
  6. Hermeneutyka Paula Ricoeura wobec tożsamości narracyjnej.
evaluation form credit with grading;
literature

Lektury obowiązkowe
R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy i drugi.
M. Heidegger, Bycie i czas, Wprowadzenie.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
H.-G., Gadamer, Człowiek i język, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
P. Ricoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu, w: tenże Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989.

Lektury zalecane:
J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk, 2013.
W. i A. Pawliszyn, Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne, Gdańsk, 2014.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki.

preliminary assumptions

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość medytacyjnego sposobu uprawiania filozofii, implikującego współcześnie przeświadczenie o interpretacji jako o podstawowym sposobie bycia człowieka w świecie.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego.
Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

(K_K01) +++; (K_K07) +
skills
descriptioncode

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

(K_U01) ++
knowledge
descriptioncode

Student zna terminologię filozofii współczesnej wywodzącej się od zainicjowanego przez Kartezjusza medytacyjnego sposobu filozofowania, wiodącego poprzez Husserlowską refleksję fenomenologiczną do ujęcia istoty dzieła sztuki przez współczesną hermeneutykę filozoficzną.
Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.

(K_W01) +++ (K_W03) ++


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 r 15 1 L 15h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8297