ECTS Catalogue

History of medieval art and culture

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena końcowa wystawiona jest na podstawie testu sprawdzającego nabytą w trakcie zajęć wiedzę studenta.
Test składa się z dwóch części: sprawdzianu znajomości podstawowej terminologii oraz tzw. kolokwium wizualnego, w którym student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania.
Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 30 punktów.
Punktacja: 30-29- celujący;28-26- bardzo dobry; 25-23 dobry plus; 22-20- dobry; 19-17 dostateczny plus; 16-15 dostateczny; 0-14 niedostateczny

subject description

Cel poznawczy;
Student poznaje (w układzie chronologicznym) podstawowe założenia i problemy sztuki średniowiecznej

Cel kształcący;
Nabywa umiejętności rozpoznawania poszczególnych styli i okresów sztuki średniowiecznej. Biegle posługuje się fachową terminologią typową dla opisów sztuki średniowiecznej. Potrafi (nie znając konkretnego zabytku epoki średniowiecza) określić przybliżony czas i miejsce jego powstania.

Cel praktyczny;
Wykształcenie analizy krytycznej postrzeganych zjawisk (nie tylko o charakterze artystycznym). Nabycie umiejętności publicznej prezentacji i obrony własnych teorii

short subject description

Istotą kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu historii sztuki i kultury średniowiecznej. Prezentowane wybrane (typowych dla epoki) dzieła sztuki (m.in. malarstwo, rzeźba, architektura), poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji. Nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.

W trakcie zajęć omawiane są podstawowe pojęcia jakimi posługuje się historia sztuki średniowiecznej; przedstawiana ogólna chronologia omawianej epoki; szczególna uwaga zwracana jest na cechy stylistyczne i formalno-artystyczne powstałych wówczas dzieł sztuki oraz podkreśla się ich rolę i znaczenie w historii sztuki i kultury europejskiej.

form of classes

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

subject area coverage

Wykład wprowadzający (ramy chronologiczne epoki, tło historyczno – geograficzne, główne tendencje w kulturze średniowiecza)
Sztuka wczesnego średniowiecza (główne zabytki rzeźby, malarstwa, architektury i rzemiosła artystycznego)
Sztuka romańska.
Sztuka gotycka
Sztuka protorenesansu.
Znaczenie średniowiecza dla kultury europejskiej
Wykład podsumowujący

evaluation form egzamin;
literature

Literatura podstawowa:
Białostocki J., Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa 2008.
Gombrich E., O Sztuce, Poznań, 2008
Machowski M. (ed.), Sztuka świata, t. 3, Warszawa 2009.
Machowski M., Świdzińska N., Trzeciak P. (ed.), Sztuka świata, t. 4, Warszawa 2001.
Trzeciak P. (ed.), Sztuka świata, t. 5, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów. Zarys dziejów, Warszawa 1993.
Fabiani B., Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa 2011.
Filarska B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986.
Fraenger W., Bosch, tł. B. Ostrowska, Warszawa 1998.
Huizinga J., Jesień średniowiecza, tł. T. Brzostowski, Warszawa 2003.
Kobielus S., Dzieło sztuki, dzieło wiary, Ząbki 2002.
Kozakiewicz S. (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych,. (wiele wydań).
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1979.
Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1991.
Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250 – 1400, Warszawa 1980.
Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa, 1988.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2: Estetyka średniowieczna, Wrocław-Kraków 1960.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Student posiada:

- ogólną znajomość historii polityczno-społecznej średniowiecza;

- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

MJ_K01 A1_K01

Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy

MJ_K07 A1_K05

Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych

MJ_K08 A2_K04
skills
descriptioncode

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

MJ_U13 A1_U22

Posiada umiejętności przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami malarstwa przy wykorzystaniu podst. źródeł teoretycznych a także innych ujęć

MJ_U14 A2_U18
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego

MJ_W03 A1_W11

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania

MJ_W04 A2_W09

Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

MJ_W05 A1_W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Interior Design s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Design s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Painting s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Graphic Arts s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Graphic Arts / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Painting / Technology of Public Art s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Sculpture s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Intermedia s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Intermedia / Photography s.1 r 15 1 L 15h
L [E]
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.1 r 15 1 L 15h
L [E]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8431