ECTS Catalogue

History of graphic design

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena końcowa stanowi składową ocen z aktywności na zajęciach oraz oceny pracy pisemnej (eseju).
Wymagany esej musi być wynikiem samodzielnej pracy o objętości minimum 5 stron znormalizowanego tekstu (10 000 znaków) i przedstawiać indywidualne rozwiązanie postawionego problemu. Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 30 punktów.
Za aktywność na zajęciach student może otrzymać od 0 do 20 punktów. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie sumy punktów (za esej + aktywność na zajęciach)
Punktacja: 50-49- celujący;48-46- bardzo dobry; 45-43 dobry plus; 42-40- dobry; 35-39 dostateczny plus; 30-34 dostateczny; 0-29 niedostateczny

subject description

Cel poznawczy :
Student poznaje główne nurty i tendencje panujące w grafice projektowe.
Cel kształcący :
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia. W oparciu o nabytą wiedzę potrafi opisać zjawiska występujące na przestrzeni lat w historii grafiki projektowej.
Cel praktyczny :
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane z historią i podstawowymi problemami grafiki projektowej.

short subject description

Celem wykładów jest przedstawienie w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów podejmowanych przez współczesną grafikę projektową. Wybór tematów ma na celu wyłowienie i ukazanie najciekawszych, a zarazem najistotniejszych zagadnień, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na różnorodność zachodzących zjawisk. Główny nacisk położony jest na ukazanie problematyki jaką podejmuje dziś grafika projektowa poprzez krytyczną interpretację konkretnych prac i artystów z nią związanych. Przedstawione zagadnienia konfrontowane są z dorobkiem kultury i sztuki w celu ukazania ich intelektualnych powiązań oraz estetycznych zależności.
Istotą kursu jest prezentacja wybranych projektów i realizacji z „przestrzeni” projektowania graficznego, które poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji.
Szczególny nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.

form of classes

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

subject area coverage

Wykład wprowadzający
bloki tematyczne:
Identyfikacja wizualna (historia zjawiska)
Plakat (jego geneza, rodzaje, współczesne tendencje) oraz druki ulotne
Reklama „filmowa”
Grafika na murach
Fotografia w grafice projektowej
Historia Książki
Komiks
Książka obraz(k)owa dla dorosłych i dla dzieci
Wykład podsumowujący

evaluation form zaliczenie;
literature

Literatura podstawowa:

Foster H., Krauss R., Bois Y-A, Buchloh B.H.D., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson, London 2004.
Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II poł. XX wieku, Gdańsk 2002.
Pincas S., Loiseau M., Historia reklamy, tł. W, Kroker, Taschen, Köln 2009.
Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919-1949, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.
Sailer A., Das Plakat. Geschichte, Stil und gezielter Einsatz eines unentberhrilen Werbemittels, Verlag Karl Thiemig KG, München 1971.
Włodarczyk W. (ed.), Sztuka świata, vol. 10, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca:
Bernstein D., Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, tł. E. Ciszkowska, PWN, Warszawa 2005.
Folga-Januszewska D., Henryk Tomaszewski. Plakaty, Bosz, Olszanica 2017.
Folga-Januszewska D., Mieczysław Wasilewski. Plakaty, Bosz, Olszanica 2017.
Folga-Januszewska D., Wojciech Fangor. Plakaty, Bosz, Olszanica 2017.
Frąckiewicz S., Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustrtacji, Wydawnictwo Czrne, Wołowiec 2017.
Górski J. (ed.), Jak ktoś mógł na to pozwolić! Z twórcami polskiej szkoły grafiki rozmawia Janusz Górski, Czysty Warsztat, [Gdańsk 2011]
Klepacz T. (ed.), Andrzej Krajewski. Moje okładki, Korporacja Ha!art, Kraków 2014.
Mogilnicki P., Nie ma się co obrażać. Nowa polska ilustracja, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.
Morowczyk J. (ed.), Piękni XX-wieczni. Polscy projektanci graficy, 2+3D, Kraków 2017. 
“Print Control. Best Printed Matter from Poland”, (rocznik)
Vago-Laurer V. (ed.), 100 Graphic Designers, 010 Curators, 010 Design Clasics, Phaidon, London/New York 2005.
Zeegen L., Roberts C., 50 lat ilustracji, tł.  M. Brodowska, TMC, Raszyn [2017]

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury;
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne opinie i sądy na ich temat

K2_K04

Posiada umiejętności analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki

K2_K05
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność do formułowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K2_U16
knowledge
descriptioncode

Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki

K2_W02

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznego, w tym: rozwoju typografii, projektowania książek, czasopism, plakatów, identyfikacji wizualnej oraz stylistyki i form wizualnych poszczególnych epok historycznych, od antyku po czasy współczesne

K2_W03


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.5 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Painting / Technology of Public Art s.5 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]
Graphic Arts / Graphic design s.3 r 30 1 L 30h
L [Z]
Fine Arts Education / Art Criticism s.3 (en)d 30 2 L 30h
L [Z]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8499