ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Maciej Świeszewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym. Kryteria oceny: Samodzielna kreacja oparta o warsztat Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa Wiedza z zakresu geometrii i anatomii i umiejętność zastosowania ich w pracach malarskich Wiedza na temat teorii koloru i zastosowanie jej w praktyce Dialog ze współczesnością w pracach malarskich Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi

subject description

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, problemów estetyki, geometrii i jej związków ze sztuką, zagadnienia złotego podziału, świadomość roli matematyki w sztuce. Malarstwo jako wiedza i umiejętności, ewolucja koloru na przestrzeni wieków, zapoznanie się studentów z przemianami jakie zachodziły na przestrzeni wieków w rozumieniu malarskim, a także środków, które były używane przez artystów poszczególnych epok. Teoria barw, która określa zasady, które powinien znać każdy artysta -pierwotne barwy światła, wtórne barwy światła, kolorypodstawowe pigmentów, wtórne kolory pigmentów, kolory dopełniające, kontrast jasności, zagadnienia kontrastu kolorów, kontrastu gam, kontrastu dopełniającego oraz kontrastu równoczesnego. Zagadnienie efektu kolorów dopełniających w teorii i praktyce, problematyka koloru przedmiotu podczas studiowania natury i realizowania projektów-zrozumienie 3 czynników wpływających na kolor przedmiotu-koloru lokalnego, koloru pokrewnego tonem i koloru odbitego, a także znaczenie koloru światła. Problem koloru, cieni w zależności od barwy światła .Widzenie walorowe i kolorystyczne .Gamy barw: ciepła, zimna, neutralna, harmonizowanie koloru. Ciepła zimna i neutralna, harmonizowanie koloru. Zagadnienie gamy kolorów ciepłych zimnych i neutralnych realizacja zadań malarskich na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym z zastosowaniem różnorodnych technik malarskich.

CEL KSZTAŁCĄCY: Możliwość swobodnego realizowania zamierzeń artystycznych w oparciu o doskonałość techniczną opartą na wiedzy i umiejętności. Poszukiwanie własnej drogi artystycznej nieskrępowanej brakiem wiedzy i umiejętności. Pełna możliwość poszukiwań artystycznych. Ważnym czynnikiem obok środków tradycyjnych jest w procesie nauczania umiejętność korzystania z komputera -opiera się ona na analizie na monitorze pomysłów i szkiców próbując różnych kolorów, odcieni deformacji i ujęć perspektywicznych. Metoda ta pozwala zwiększyć różnorodność podejścia do realizowanego pomysłu, a także wzbogaca możliwości ilości analizowanych wariantów.

CEL PRAKTYCZNY: umiejętności studiowania z natury, umiejętność realizowania zadań malarskich w różnorodnych technikach, wiedza na temat teorii barw i koloru, znajomość wiedzy perspektywicznej oraz wiedza z zakresu technologii malarstwa, a także anatomii, możliwie szeroki zakres wiedzy ogólnej pozwalający na interpretacje świata/nauka, literatura, muzyka etc.

short subject description

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne. Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii koloru, technologii malarstwa, technik artystycznych, estetyki, a także stymulowany jest do poszerzania swojej wiedzy ogólnej, pozwalającej na interpretację świata (nauka, literatura, muzyka, etc.) Wypadkowa tych umiejętności i wiedzy, pozwala na wnikliwe rozumienie sztuki współczesnej i odnalezienie w niej swego miejsca.

form of classes

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

subject area coverage

rysunek anatomiczny, studyjny, technologia malarstwa, perspektywa malarska, filozofia, zagadnienia sztuki współczesnej, historia sztuki

evaluation form credit with grading;
literature

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life"

Matila Ghyka "The Golden Section: Nature's Greatest Secret"

Scott Olson "The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images"Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery, realizacje murali

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie IV semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

MJ K01

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

MJ K09
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych

MJ U02

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych

MJ U03

Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych

MJ U08

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych

Mj U10

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

MJ U13
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo

MJ W02

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce

MJ W06

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

MJ W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8766