ECTS Catalogue

Studio Drawing

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną.

subject description

Pracownia rysunku zajmuje się realizacją projektów artystycznych
jako indywidualnej wypowiedzi każdego studenta, na poszukiwaniu własnych środków ekspresji, zwróceniu uwagi na to co istotne w tworzeniu, na kształtowaniu indywidualnego, opartego na rzetelnej nauce warsztatu.

short subject description

Kreowanie przestrzeni, realizacja własnych koncepcji twórczych, rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac. Duży nacisk kładziony jest na rysunkowe studium postaci z natury.

 

form of classes

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych prac, zadań,projektów
połączona z dyskusją.

subject area coverage

Indywidualny dla każdego studenta (studium przestrzeni, praca
z modelem, animacja rysunkowa)

evaluation form credit with grading;
literature

dotycząca rysunku

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Znajomość warsztatu, wiedza na temat rysunku na przestrzeni
wieków jak się kształtował.

preliminary assumptions

Wiedza z zakresu kompozycji, koloru, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

MJ_K03

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

MJ_K05

Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych

MJ_K08

Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie

MJ_K10

Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań

MJ_K11

Potrafi  zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne  z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

MJ_K13
skills
descriptioncode

 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych

MJ_U02

Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne

MJ_U04

Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

MJ_U06

Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych

MJ_U08

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni

MJ_U11

 Wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień prezentujących własną twórczość i działalność artystyczną innych twórców

MJ_U18
knowledge
descriptioncode

 Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

MJ_W08

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8789