ECTS Catalogue

History of graphics arts

Pedagogue: dr Hubert Bilewicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

weryfikacja merytoryczna znajomości dziejów grafiki od późnego średniowiecza do współczesności, wiedzy biograficznej dotyczącej najważniejszych twórców grafiki oraz sprawdzenie znajomości faktograficzno-ikonograficzno-formalnej prac graficznych XV-XX wieku

subject description

Wykład obejmuje dzieje grafiki artystycznej (przede wszystkim europejskiej) od średniowiecza do współczesności, eksponując dorobek najwybitniejszych twórców grafiki (m.in. Mistrza E.S., Schongauera, Durera, Cranacha, Raimondiego, Callota, Rembrandta, Hogartha, J.B. Tiepola, Piranesiego, chodowieckiego, Goyi, Daumiera, Klingera, Ernsta, Picassa), wyróżniając wynalazki technologiczne w zakresie druku wypukłego: drzeworyty ksylograficzne, langowe, sztorcowe, linoryty, kwasoryty itd.; dzieje druku wklęsłego i stosowane tu techniki rytownicze oraz trawienne; nowe techniki graficzne w XIX i XX wieku: litografia, heliograwiura, rotograwiura, oleodruk, serigrafia, monotypia, techniki komputerowe oraz prezentując różnorakie funkcje prac graficznych (reprodukcyjne, dewocyjne, społeczno - informacyjne), jak również podkreślając walory artystyczne, specyfikę ikonograficzną oraz kwestie interpretacyjne przedstawień (alegoryczne bądź symboliczne znaczenia).

short subject description

dzieje grafiki artystycznej (przede wszystkim europejskiej) od średniowiecza do współczesności, sylwetki najwybitniejszych twórców grafiki, techniki graficzne i wynalazki w ujęciu chronologicznym, kwestie kolekcjonerstwa prac graficznych

form of classes

techniki prezentacyjno-wykładowe

subject area coverage

- dzieje kolejnych technik i nowych materiałów graficznych od XV do XX wieku włącznie
- typologia dzieł graficznych z punktu widzenia ich funkcji, walorów artystycznych, ilustracyjnych i dokumentacyjno-informacyjnych
- historia kolekcjonerstwa grafiki
- dorobek wybitnych twórców grafiki artystycznej od XV do XX wieku

evaluation form egzamin;
literature

Jordi Catafal, Clara Oliva, Techniki graficzne, wyd. Arkady, tłum. Marta Boberska, konsultacja i uzupełnienia tekstu Jolanta Talbierska, Arkady, Warszawa 2004

Jan Białostocki, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957

Maciej Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000

Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie 1997

Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000

Krużel Krzysztof, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

odbyte studia licencjackie

preliminary assumptions

podstawowa znajomość dziejów sztuki europejskiej

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

K_K02 realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

skills
descriptioncode

K_U16 wykazuje umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

knowledge
descriptioncode

K_W01 posiada ogólną znajomość podstawowych tendencji rozwojowych w historii grafiki i animacji, ich wzajemnych relacji i konsekwencji

K_W03 ma dobrą znajomość historii powstawania technik graficznych i animacyjnych, ich technologii i specyfiki; zna najwybitniejszych przedstawicieli – mistrzów poszczególnych rodzajów technik; zna dawne systemy sygnowania grafiki

K_W06 posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i historii projektowania graficznegoStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.3 (en)d 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]
Painting s.3 (en)d 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Artistic Graphic s.1 r 30 1 L 30h
L [Z]
Fine Arts Education / Cultural Animation s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z]
Fine Arts Education / Art Criticism s.3 (en)d 30 2 L 30h
L [Z]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8956