ECTS Catalogue

History of culture

Pedagogue: dr Zbigniew Brzostowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Wykład kończy się zaliczeniem z oceną. Aby uzyskać ocenę pozytywną studenci winni uczestniczyć w zajęciach oraz napisać samodzielnie esej na zadany temat.

subject description

Cel poznawczy: Studenci poznają węzłowe problemy historii kultury, a w ich kontekście najważniejsze formy i treści kultury w świecie cywilizacji ludzkich. Rozumieją znaczenie kultury dla życia jednostek i całych społeczeństw w różnych okresach historycznych.

 

Cel kształcący: Nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania warunków narodzin i rozwoju różnych dziedzin kultury, umieszczania ich w czasie i przestrzeni. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania cech właściwych dla różnych aspektów kultury, dostrzeganie przyczyn zmienności, sprzeczności, wartościowanie.

 

Cel praktyczny: Nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się w świecie historii kultury; odnajdywanie zależności, sprzeczności i wartości międzykulturowych.

short subject description

Wykłady prezentują w układzie mieszanym: chronologicznym i problemowym narodziny i dzieje kultury ludzkiej oraz wiążące się z kulturą uwarunkowania człowieka.

form of classes

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

subject area coverage

1. Narodziny kultury. Kultura jako antyteza natury.

2. Elementy kultury; pojecia podstawowe.

3. Kultura materialna i duchowa epok przedpiśmiennych.

4. Mitologia i religia dogmatyczna.

5. Kształtowanie się sztuk plastycznych i literatury.

6. Kulturowe elementy budowy narracji filmowej w "Czasie apokalipsy"; reż. F. F. Coppola.

7. Rola i znaczenie różnych aspektów kultury w życiu jednostki i społeczeństw antycznych.

8. Antyczne źrodła kultury współczesnej.

9. Motywacje, drogi poszukiwań twórczych, miejsce artysty w kształtowaniu rzeczywistości - interpretacja fragmentów dramatu "Kolacja na cztery ręce"; reż. K. Kutz.

10. Zmienność perspektywy kulturowej na przełomie starożytności i średniowiecza.

11. Dorobek kultury średniowiecznej.

12. Przełom renesansowy.

13. Obok głównych nurtów.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

bez wymagań formalnych

preliminary assumptions

Ogólna wiedza z dziedziny kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9043