ECTS Catalogue

Theoretical Master Thesis Seminar

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

w semestrze 3 (studia II stopnia)/ w semestrze 9 (jednolite studia magisterskie) następuje na podstawie sprawozdania ze stanu badań, opracowanego wstępnie konspektu pracy oraz bibliografii
w semestrze – 4(studia II stopnia)/ w semestrze 10 (jednolite studia magisterskie) na podstawie ukończonej pracy pisemnej

subject description

cel poznawczy:Student poznaje i opanowuje warsztat badawczy nauk humanistycznych
cel kształcący: Student potrafi samodzielnie określić zakres swoich poszukiwań badawczych oraz dokonać właściwej selekcji i analizy materiału źródłowego.
cel praktyczny: Mając świadomość swojego poziomu wiedzy student potrafi prawidłowo analizować „otaczającą go rzeczywistość”, dostrzegać zachodzące zmiany i właściwie je opisywać. Potrafi skonstruować wypowiedź zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

short subject description

Poprzez ćwiczenia warsztatu badawczego zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowej: krytycznej analizy tekstu, definiowania problemów badawczych, nauki aparatu naukowego, poprawnego opisu dzieła sztuki, doskonalenia warsztatu pisarskiego.

form of classes

Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

subject area coverage

Temat indywidualny ustalany osobno dla każdego studenta (za obopólną akceptacją)
Tematy ogólne (wspólne dla wszystkich studentów):
1-2. Zajęcia wprowadzające – badanie zainteresowań i potrzeb studentów, określenie warunków brzegowych, ustalenie wymagań i oczekiwań. Wyznaczenie pracy własnej studenta: przygotowanie propozycji tematu badań
3. Główne tendencje współczesnej metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych i społecznych.
4. Ustalenie tematów “roboczych i wyznaczenie lektur oraz omówienie arkusza oceny pracy magisterskiej
5-10. Praktyczne porady wspomagające konstruowanie pracy pisemnej – nauka tworzenia konspektu oraz omawianie stanu zaawansowania badawczego studentów
11-14. Analiza przedstawionych fragmentów tekstów, według wcześniej ustalonej kolejności – zwrócenie uwagi na popełnione błędy i wskazanie “nowego ujęcia problemu”
15. Korekta końcowa oraz zaliczenie przedmiotu

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:
d’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008.
Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, tł. J. Mach, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Słowo/Obraz Terytoria , Gdańsk 2012.
Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones”, 3 Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986
Belting H., Antropologia obrazu, tł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007
Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, Wrocław 1980.
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
Kemp W., Der Betrachter ist im Bild, Köln 1985.
Kemp W., Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin 1988.
Panofsky E., Studia z historii sztuki, J. Białostocki (ed.),Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
Trzeciak P. (ed.), Sztuka świata, vol. 1-17, Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
Białostocki J., Refleksje i syntezy, cykl drugi, PWN, Warszawa 1987.
Bryl M., Historia sztuki na przejściu od kontekstualnej Funktionsgeschichte ku antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting, ), “Atrium Quaestiones” XI , Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000
Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, “Atrium Quaestiones” VI ,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993
Baudrillard J., Spisek sztuki, Wydawnictwo: Sic!, Warszawa 2006
Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tł. A. Leśniak, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
Eco U., Pejzaż semiotyczny, PIW, Warszawa 1972.
Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, tł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Gadamer H-G., Aktualność piękna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, tł. J. Zarański, PIW, Warszawa 1981. 
Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974.
Kiepuszewski Ł. (ed.), Historia sztuki po Derridzie. Materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, Rogalin, kwiecień 2004, Wydawnictwo UAM, Poznań 2006.
Kobielus S., Dzieło sztuki, dzieło wiary, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2002.
Leśniak A., Obraz płynny, Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010
Mancwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa 2007.
Merlau- Ponty M., Oko i obraz, tł. S. Cichowicz, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1996.
Piotrowski P., Znaczenia modernizmu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Sztompka P., Socjologia wizualna, PWN, Warszawa 2005.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa, 1988.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1, Estetyka starożytna, Arkady, Warszawa 1985.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2, Estetyka średniowieczna, Arkady, Warszawa 1989.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3, Estetyka nowożytna, Arkady, Warszawa 1991.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Student posiada:
- ogólną znajomość literatury pięknej, historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, filozofii i estetyki.
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;

- ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie;

- realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych.

skills
descriptioncode

- samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii;

- osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki

knowledge
descriptioncode

- posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych;

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji, zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki;

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji, zwłaszcza zaś nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 15 10 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9111