ECTS Catalogue

Art Criticism

Pedagogue: dr Dorota Grubba-Thiede

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na wykładach, udział w proponowanych wydarzeniach oraz  egzamin obejmujący także kurs sztuki nowożytnej przeprowadzony przez Dr Jacka Friedricha.//Obecność na zajęciach+aktywny udział: 0-3 pkt; Egzamin pisemny składający się z pytań zamkniętych i otwartych 22 pkt.// Łącznie: 25 pkt//skala ocen: 25-23 celujący; 22-20 bardzo dobry; 19-16 dobry; 15-11 dostateczny; 10-0 niedostateczny

subject description

15 godzinny wykład przybliża wybrane zagadnienia sztuki i kultury nowoczesnej oraz współczesnej w kontekście całej historii sztuki.
Cel poznawczy: W trakcie zajęć prezentowane są dość liczne materiały z kanonu historyczno-artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych artystycznych nawiązań do sztuki dawnej, z uwzględnieniem osobowości filmu, fotografii i wideoartu, które dynamizują klasyczną narrację historii sztuki. Uczestnicy zapoznają się ze spectrum materiałów wizualnych i ważniejszych odniesień teoretycznych przedstawionych przez prowadzącą osobę w sposób syntetyczny, z odniesieniami do literatury ujmującej problematykę szerzej.
Cel kształcący: przybliżenie studentowi wyboru istotnych materiałów wizualnych i tekstowych, jak idei dynamicznego pogłębiania historii sztuki i kultury, także przez pryzmat najnowszych nawiązań artystycznych, wykształcenie umiejętności odczytywania dawnych kontekstów czy klisz kulturowych w nowoczesnej i współczesnej sztuce.
Cel praktyczny: Uczestnik zajęć zdobywa warsztat do dalszego pogłębiania historii sztuki i kultury, poznaje szereg wartościowych odniesień artystycznych i teoretycznych, przydatnych także w rozumieniu własnej działalności artystycznej, i w debiucie zawodowym, w umiejętności pogłębionego interpretowania historii sztuki i kultury.

short subject description

15 godzin wykładów obejmujących obszerny wybrany materiał od Oświecenia do Współczesności ujęty jest w dynamicznej perspektywie 'Dziesiątej Muzy' czyli fotografii, filmu i wideoartu w kontekście całej historii sztuki. Prezentowane są dość liczne materiały z kanonu historyczno-artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych artystycznych nawiązań do sztuki dawnej. Uczestnicy zapoznają się ze spectrum materiałów wizualnych i ważniejszych odniesień teoretycznych przedstawionych przez prowadzącą osobę w sposób syntetyczny, z odniesieniami do literatury ujmującej problematykę szerzej.

form of classes

Bogato ilustrowane zajęcia o charakterze wykładowo-konwersatoryjno, połączone z zalecanymi wyjściami na wydarzenia artystyczne, do instytucji kultury, na problemowe wykłady. Przekazanie dodatkowych materiałów na egzamin drogą elektroniczną na trzy tygodnie przed zaplanowanym egzaminem.

subject area coverage

1. Fotografia, film, wideoart, sztuka współczesna jako lustro historii sztuki i kultury. [Od camera obscura do kamery].

2. Granice nowożytności i nowoczesności oraz ich filmowe metafory [Peter Greenaway 'Kontrakt rysownika', Simon Schama 'David']

3. Artysta jako historyk sztuki, sztuka w dziele sztuki filmowej: PETER GREENAWAY doctor honoris causa gdańskiej ASP. Omówienie ważniejszych filmów i strategii twórczych, prezentacja wybranego materiału filmowego.

4. Dawna sztuka w osmozie kultury postmodernistycznej - Artyści jako siła ożywiająca dawną sztukę: DEREK JARMAN 'Caravaggio' l.80. XX w.; Alain Corneau, WSZYSTKIE PORANKI ŚWIATA (Tous les matins du Monde), 1991

5. Przemiany kulturowe i estetyczne wobec rewolucji przemysłowej. Wizje, utopie, progresywność i neostyle.

6. Romantyzm, Prerafaelici, realizm krytyczny, impresjoniści, postimpresjoniści, neoimpresjonizm, sztuka przełomu XIX i XX w.

7. Granice współczesności: od fowizmu do surrealizmu. 'Porwanie Europy - Modernizm' [2g]

8. Sztuka lat 40. i 50. XX w. i 60. XX w. od art-brut, egzystencjalizmu, teorii 'globalnej wioski' do land artu i hiperrealizmu [2g].

9. Sztuka polska XX w. [2g.]

10. Kierunki kontrkulturowe i sztuka zaangażowana społecznie. Sztuka po 2001 r. [2g]

11. Wspólne oglądanie wystawy sztuki współczesnej 'Medytacje Fibbonacciego+sztruksowy zając / wobec Katarzyny Kobro (1898-1951)' oraz 'Józef Robakowski. Baczność! Wysokie napięcie!' w PGS w Sopocie oraz 'KUNSZT- Rzeźba z Orońska w Zbrojowni Sztuki' i 'Między słowami - Katarzyna Józefowicz' CSW Łaźnia2. Podsumowanie zajęć pod kątem egzaminu.

evaluation form egzamin;
literature

Literatura obowiązkowa:Sztuka od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej, red. Stephen Farthing, wydawn. Muza, Warszawa 2011; Giżycki Marcin, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II połowy XX wieku, Gdańsk 2002 (wybrane hasła); Sztuka świata t.5-10, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1996 (wybrane fragmenty), Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. II
materiały przekazane do egzaminu na wykładzie.
Literatura uzupełniająca:
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997/2008; Historia sztuki od starożytności do postmodernizmu, red. Claude Frontisi, Warszawa 2006, Fleming John, Honour John, Historia sztuki świata, Warszawa 2002; Hansen Oskar, Zobaczyć świat. Struktury wizualne o wizualnej semantyce. Forma zamknięta czy forma otwarta? Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005
Janson H. W. Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993; Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Borkowski Grzegorz, Mazur Adam, Branicka Monika, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

K_K02
skills
descriptioncode

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

 

K_U02

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

 

K_U04

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U04
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.8 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9153