ECTS Catalogue

History of Culture

Pedagogue: dr Zbigniew Brzostowski

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Wykład kończy się zaliczeniem z oceną. Aby uzyskań ocenę pozytywną, studenci winni uczestniczyć w zajęciach oraz napisać samodzielnie esej na zadany temat.

subject description

Cel poznawczy: Studenci poznają węzłowe problemy historii kultury, a w ich kontekście najważniejsze formy i treści kultury w swiecie cywilizacji ludzkich. Rozumieją znaczenie kultury dla życia jednostek i całych społeczeństw w różnych okresach historycznych.

 

Cel kształcący: Nabycie umiejetności w zakresie rozpoznawania warunków narodzin i rozwoju różnych dziedzin kultury, umieszczania ich w czasie i przestrzeni. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania cech właściwych dla różnych aspektów kultury, dostrzeganie przyczyn zmienności, sprzeczności, wartościowanie.

 

Cel praktyczny: Nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się w świecie historii kultury; odnajdywanie zależności, sprzeczności i wartości międzykulturowych.

short subject description

Wykłady prezentują w układzie miesznym: chronologicznym i problemowym narodziny i dzieje kultury ludzkiej oraz wiążące się z kulturą uwarunkowania człowieka.

form of classes

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

bez wymagań formalnych

preliminary assumptions

Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny kultury.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.6 (en)d 30 - L 30h
L [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9191