ECTS Catalogue

History of Theatre

Pedagogue: dr Marzena Wojciechowska Orszulak

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną.

Aktywność i obecność na zajęciach obowiązkowe, w tym komentarze do lektur, projekty powiązane z treścią zajęć; kolokwium, rozmowa.

 

subject description

cel poznawczy:

student poznaje dziedzinę historii teatru z uwzględnieniem jej specyfiki w rozwoju historycznym oraz jej funkcji w kulturze w kontekście sztuki

cel kształcący:

student poszerza wiedzę subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną do świadomego odbioru, tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

cel praktyczny:

nabywa wiedzy o teatrze, jako wkładu do inspiracji tworzenia własnych projektów edukacyjnych w zakresie sztuk plastycznych 

 

short subject description

Przybliżenie najważniejszych zagadnień z dziejów teatru i uczestnictwo we  współczesnym życiu kulturalnym.

form of classes

Ćwiczenia z elementami konwersatorium i wykładu. Formy poglądowe i opisowe. Panele dyskusyjne.Komentarze ustne i pisemne.

subject area coverage

1.Wprowadzenie do antropologii teatru. Polska komparystyka teatralna. Języki teatru.

2.Sztuka aktorska i warsztat aktorski na przestrzeni dziejów.

3.Teatr antyczny. Inspiracje antykiem- Gardzienice.

4. Teatr w średniowieczu. Teatry Włoch renesansowych. Commedia dell'arte. Teatry Anglii elżbietańskiej do 1642 roku. 

5.Teatry Europy po 1700 roku. Kolonie artystyczne przełomu XIX/XX wieku.

6. Historia teatru polskiego do 1939 roku.

7.Teatr Polski po 1945 roku. Wybitni współcześni reżyserzy teatralni. 

8. Gatunki teatralne Zachodu. Teatr pozaeuropejski.

9.Jerzy Grotowski w zderzeniu ze sztuką współczesną. Performatywny wymiar teatru.

10. Rodowody plastyczne teatru Polski, Litwy i Rosji w XX wieku w kręgu idei Stanisława Wyspiańskiego.

11. Teatr w świecie widowisk. Teatr polski w internecie.

12. Teatr XXI wieku jako teatr przekroczonych granic.

13. Gdańskie teatry osobne. Współczesne sceny zawodowe Pomorza.

14. Teatr jako narzędzie zmiany społecznej.

15. Podsumowanie i prezentacje prac studentów.

evaluation form credit with grading;
literature

Artaud Antonin, Teatr i jego sobowtór, Wyd. Czuły Barbarzyńca 2014.

Barba Eugenio, Savarese Nicola, Sekretna sztuka aktora, Ośrodek Badań Twórczości J. Grotowskiego, Wrocław 2005.

Boal Augusto, Gry dla aktorów i nieaktorów, Cyklady, Warszawa 2014.

Brook Peter, Nie ma sekretów. Myśli o aktorstwie i teatrze, PWSFT v i T, Łódź 1997. 

Ciechowicz Jan, Teatr i okolice, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Gdańskie teatry osobne, red. J.Ciechowicz, A. Żurawski, Wyd. UG, Gdańsk 2000.

Godlewska Joanna, Najnowsza historia teatru polskiego, Siedmioróg, Wrocław 1999.

Grotowski Jerzy, Ku teatrowi ubogiemu, Instytut J. Grotowskiego, Wrocław 2007.

Historia teatru, red. J. R. Brown, Diogenes, Świat książki, Warszawa 1999.

Kott Jan, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997.

Kott Jan, Lustro. O ludziach i teatrze, Czytelnik, Warszawa 2000.

Leyko Małgorzata, Teatr w krainie utopii, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Nicoll Allardyce, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1977.

Nowicka Elżbieta, Dzieje teatru w Polsce, Podsiedlik Raniowski i Spółka, Poznań .

Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998.

Performer, red.M.Kulesza, Zachęta, Warszawa 2009.

Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, Warszawa 1978.

Rembowska Aleksandra, Teatr Tańca Piny Bausch, Trio, Warszawa 2009.

Słownik Wiedzy o Teatrze, ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2005.

Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech Dudzik, PWN, Warszawa 2007.

Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna KULu, red. W.Chudy, KUL, Lublin 1990.

Teatr obiecany. 30 lat Gardzienic, red. i oprac. W. Dudzik Z. Taranienko, Wyd. Academia, Warszawa 2008.

Teatr Polski Litwy i Rosji XX wieku. W poszukiwaniu własnego oblicza.W kręgu idei S. Wyspiańskiego, Po-Most, Tczew 2007. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Podstawowe elementy wiedzy o kulturze i sztuce.

preliminary assumptions

Podstawy wiedzy o kulturze; w tym znajomość wybranych zjawisk teatralnych oraz bieżącego kalendarza imprez kulturalnych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i z różnych jego form.

K_K09, H1A_K06
skills
descriptioncode

Student posiada umiejętności analityczne i animacyjne pozwalające na przemyślenie i konstruowanie złożonych procesów kulturowych

K_U03, H1A-U02, S1A_U01
knowledge
descriptioncode

Student zna i rozumie podstawowe linie rozwoju historii teatru oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami.

Student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym 

A_W20, H1A_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9322